Universiteit Leiden

nl en

Jan Bruijn

Naam
Prof.dr. J.A. Bruijn
Telefoon
+31 71 526 6587
E-mail
j.a.bruijn@lumc.nl

Contact

 • American Society of Nephrology lid
 • Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte lid
 • Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte lid
 • Eerste Kamer der Staten Generaal senator
 • Eur Soc of Pathol country representative European Nephropathology Working Group
 • European Renal Association lid
 • European Vasculitis Study Group lid
 • Europees Platform voorzitter Programmaraad
 • Hogeschool Utrecht lid Raad vanToezicht
 • Int. Perscentrum Nieuwspoort lid
 • International Society of Nephrology lid
 • Johns Hopkins University Alumni Association lid
 • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen lid
 • landelijke werkgroep SLE lid
 • leerstoel Dermatologie lid College van Curatoren
 • Liberaal Reveil lid kernredactie
 • LUMC lid selectiecommissie en mentor excellente studenten
 • Medische Faculteit der Leidse Studenten lid Comite van Aanbeveling
 • Ministerie OCW lid benoemingsadviescommissie Onderwijsraad
 • Nederlandse Federatie v. Nefrologie lid
 • Nederlandse Vereniging v. Pathalogie lid
 • Nederlandse Vereniging voor Immunologie lid
 • Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) lid
 • Netherlands Organistaion for international Cooperation in Higher Education (NUFFIC) lid Raad van Advies
 • Nuffic lid jury inertnationaliseringsprijs Orange Carpet Award
 • OC&W lid commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
 • Partijraad VVD adviserend lid
 • Platform Beta Techniek ambassadeur
 • Postacademische Boerhaavecursus 'Praktische Nefropathologie' voorzitter
 • Rijndlands Revalidatiecentrum lid Raad van Toezicht
 • Stichting Christiaan Huygens prijs lid College van Advies
 • Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten lid Comité van Aanbeveling
 • Teldersstichting lid curatorium Prof. Mr B.M.
 • Vereniging 'Hermes' tot steun aan het Rotterdamsch Studentenleven lid
 • VNU Exhibitions Onderwijs lid Adviesraad
 • VVD afdeling Wassenaar lid van verdienste
 • VVD verkiezingsprogrammacommissie Provinciale Staten Zuid-Holland voorzitter