Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Over ons

De Honours Academy faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. Zij is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de universiteit en daarmee een van haar interfacultaire onderwijsorganisaties.

Beleid

Binnen de Honours Academy werken de verschillende honoursprogramma's samen aan het realiseren van uitdagend en innoverend onderwijs. Daarbij worden de volgende speerpunten ter harte genomen.

Studentparticipatie
Studenten moeten de kans krijgen om een eigen pad uit te stippelen en te werken aan vraagstukken die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelpunten. 

Interdisciplinariteit
De Honours Academy zet in op een interdisciplinair onderwijsaanbod en stimuleert daarbij samenwerkingsverbanden over de grenzen van faculteiten heen.  

Kennisdeling
Waar mogelijk worden ervaringen vanuit het honoursonderwijs gedeeld met de rest van de universiteit, bijvoorbeeld via nieuwsberichten, evaluatierapporten, workshops en docentenbijeenkomsten.

Diversiteit
De Honours Academy probeert op meerdere manieren een diverse instroom van studenten in het honoursonderwijs te bevorderen, onder meer via de inzet van talentcoaches met uiteenlopende achtergronden, een werkgroep inclusiviteit voor het Honours College en samenwerking van het PRE-College met zaterdagscholen in de Schilderswijk.

Jaarverslag

Hoe we onze missie vertalen naar de praktijk kun je lezen in het jaarverslag van de Honours Academy. Daarin blikken we terug op het afgelopen academisch jaar en presenteren we beleidsvoornemens voor de toekomst. 

Formele basis

De formele basis van de Honours Academy is in september 2013 door de faculteiten van de Universiteit Leiden vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Op basis daarvan is het Honours Academy Reglement opgesteld, waarin zaken als het bestuur, de organisatie en het onderwijs zijn geregeld.

Bestuur

Het bestuur van de Honours Academy zet de lijnen uit bij de organisatie van het honoursonderwijs en bestaat uit de dean, de onderwijsdirecteur, de portefeuillehouder bedrijfsvoering en een student-lid, de assessor. De assessor behartigt de belangen van alle honoursstudenten binnen het bestuur van de Honours Academy.

Honours Council

De Honours Council adviseert het bestuur over de strategische koers van het onderwijs. Het gaat daarbij om zaken die afzonderlijke honoursprogramma’s of de faculteiten overstijgen. De Honours Council bestaat uit twee leden van de Universiteit Leiden, twee leden van buiten de Universiteit Leiden die deskundig zijn op het gebied van honoursonderwijs, twee leden uit het werkveld (bij voorkeur alumni) en twee studentleden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.