Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Over ons

De Honours Academy organiseert en faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. De Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de universiteit en dientengevolge een van Leidens interfacultaire onderwijsinstituten.

De Honours Academy vervult verschillende functies. Zij is de overkoepelende bewaker van de kwaliteit van het honoursonderwijs, een ontmoetingsplaats voor docenten en studenten en een proeftuin waarmee onderwijsvernieuwing binnen de Universiteit Leiden wordt aangejaagd. 

Beleid

In zowel universiteitsbrede als facultaire honoursprogramma’s werken medewerkers uit alle faculteiten van de Universiteit Leiden samen aan het realiseren van uitdagend en innoverend onderwijs. Daarbij zijn de volgende speerpunten leidend.

Studenten moeten de kans krijgen om een eigen pad uit te stippelen en te werken aan vraagstukken die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelpunten. De Honours Academy betrekt studenten bij onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld via de Educational Consultancy Committee van het Honours College. 

De Honours Academy probeert op meerdere manieren een diverse instroom van studenten in het honoursonderwijs te bevorderen, onder meer via het Haagse Pre-University College, de inzet van talentcoaches met uiteenlopende achtergronden en een werkgroep inclusiviteit voor het Honours College.

De Honours Academy zet in op een interdisciplinair onderwijsaanbod en stimuleert daarbij samenwerkingsverbanden over de grenzen van faculteiten heen.

Honoursonderwijs is een proeftuin voor inhoudelijke en didactische vernieuwing. Daarom biedt de Honours Academy concrete handvatten voor honoursdocenten om hun onderwijs te innoveren. Zo worden er workshops georganiseerd voor docenten en krijgen docenten-coaches van het Leiden Leadership Programme lezingen aangeboden.

De Honours Academy is een proeftuin waar gewerkt wordt aan onderwijsvernieuwing. Waar mogelijk worden ervaringen vanuit het honoursonderwijs gedeeld met de rest van de universiteit, bijvoorbeeld via nieuwsberichten, evaluatierapporten, workshops en docentenbijeenkomsten.

Jaarverslag

Hoe we onze missie vertalen naar de praktijk kun je lezen in het jaarverslag van de Honours Academy. Daarin blikken we terug op het afgelopen academisch jaar en presenteren we beleidsvoornemens voor de toekomst. Ook staan er actuele inspirerende voorbeelden in.

Organisatie

De formele basis van de Honours Academy is in september 2013 door de faculteiten van de Universiteit Leiden vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Op basis daarvan is het Honours Academy Reglement opgesteld, waarin zaken als het bestuur, de organisatie en het onderwijs zijn geregeld.

Bestuur

Het bestuur van de Honours Academy zet de lijnen uit bij de organisatie van het honoursonderwijs en bestaat uit de dean, de onderwijsdirecteur, de portefeuillehouder bedrijfsvoering en een student-lid, de assessor. De assessor behartigt de belangen van alle honoursstudenten binnen het bestuur van de Honours Academy.

Honours Council

De Honours Council adviseert het bestuur over de strategische koers van het honoursonderwijs. Het gaat daarbij om zaken die afzonderlijke honoursprogramma’s of de faculteiten overstijgen. De Honours Council bestaat uit twee leden verbonden aan de Universiteit Leiden, twee leden van buiten de Universiteit Leiden die deskundig zijn op het gebied van honoursonderwijs, twee leden uit het werkveld (bij voorkeur alumni) en twee studentleden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.