Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Talentenkracht

Wij doen in het Talentenkracht Centrum Leiden onder andere onderzoek naar exploreren en onderzoekend leren in relatie tot nieuwsgierigheid en de manier waarop jonge kinderen hun eigen gedrag en emoties (leren) reguleren. We willen meer begrijpen over hoe kinderen steeds beter de kapitein van hun eigen brein worden. Hoe ontwikkelt de denkkracht zich bij jonge kinderen? Welke verschillen zijn er tussen kinderen? En hoe kunnen we ieder kind begeleiding op maat geven en ze laten opgroeien in een optimaal exploratie en onderzoekend leren klimaat? Daarvoor evalueren we de effectiviteit van een ouder- en een leerkrachtcursus op de ontwikkeling van de bouwstenen van denkkracht en op de wijze van begeleiden door ouders en leerkrachten.

Looptijd
2011 - 2018
Financiering
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Talentenkracht Programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Platform Bèta Techniek
Partners

Samenwerkende (vindplaats)scholen

Universiteiten Talentenkracht consortium: www. Talentenkracht.nl

Bouwstenen van exploratie en onderzoekend leren

Al vanaf de geboorte ontdekken baby’s de wereld om hen heen. Deze ontdekkingstocht zorgt ervoor dat ze in korte tijd heel veel kunnen leren. Door te exploreren groeit het vermogen tot logisch redeneren en begrijpen. Exploratie helpt om informatie te ordenen tot inzicht, welke in nieuwe vergelijkbare situaties weer gebruikt kan worden en uitgebreid kan worden tot nieuwe inzichten. Exploreren vergroot de denkkracht van kinderen. 

De denkkracht van kinderen heeft voor een groot deel te maken met de mate waarin ze zelf in staat zijn hun aandacht, werkgeheugen, impulsen, mentale flexibiliteit en planningsvaardigheden in te zetten en te sturen. Deze bouwstenen worden samen ook wel de executieve functies genoemd en zijn essentiële onderdelen van het informatieverwerkingsmodel. En de ontwikkeling ervan is in volle gang op het moment dat kinderen naar school gaan. 

Bij het via exploratie tot inzicht en groei van kennis en vaardigheden komen, hoort een klimaat waarin het kind zelfvertrouwen kan ontwikkelen en waarbij het kind goed gebruik leert maken van de omgeving, waaronder de sociale omgeving. Hoe het kind zich voelt en de manier waarop een kind zich kan bewegen in de sociale context, is essentieel voor de ontwikkeling van kennis en inzicht. Kinderen die sociaal goed functioneren leren makkelijker met en van anderen. Ook het kunnen omgaan met je emoties, zoals gevoelens van angst, speelt een belangrijke rol bij efficiënt leren.

In dit onderzoek wordt de relatie onderzocht tussen deze verschillende bouwstenen van denkkracht in relatie tot exploratief gedrag en schools functioneren bij vier- tot en met achtjarigen. Door een beter inzicht te krijgen in de individuele verschillen tussen kinderen maken we begeleiding op maat beter mogelijk.

Samen werken aan Talentenkracht

talentenkracht Leerkracht en OudercursusSamen bouwen aan bètatalent door samen onderzoek te doen, kennis te delen en door zowel leerkrachten als ouders te betrekken bij het ontwikkelen van bètatalent bij kinderen. Naast een onderzoekslijn, hebben Professor Hanna Swaab en haar collega’s van Talentenkracht Centrum Leiden ook een ouder- en leerkrachtcursus ontwikkeld. In deze cursus worden recente inzichten uit de neuropedagogiek op een begrijpelijke en praktische manier uitgelegd en ingezet om ouders en leerkrachten te helpen om een denkkracht stimulerende leer-en speelomgeving te creëren voor ieder kind. Met behulp van dit onderzoek zal geëvalueerd worden of en hoe de training leerkrachten en ouders helpt om de leerlingen aan te zetten tot succesvol exploreren, het meer zelf reguleren van gedrag, het benutten van nieuwsgierigheid en het creatief probleemoplossend denken.

Inspiratieboeken

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.