Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen? Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming.

Geeft het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen (18 - 23 jaar) en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke?

Looptijd
2016
Contact
Mariëlle Bruning
Financiering
WODC WODC

Dit onderzoek richt zich op de beschikbare mogelijkheden voor kwetsbare jongvolwassenen om (verplicht) nazorg te krijgen. Het gaat hierbij om jongvolwassenen die tot hun achttiende te maken hebben gehad met een maatregel van kinderbescherming.

Risicojongeren

In het wetgevingsoverleg dat de staatssecretaris van VWS op 15 november 2015 voerde met de Tweede Kamer werd hem door het CDA de vraag voorgelegd of hij bekend was met de problematiek van jongeren met een licht verstandelijke beperking die, wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken, voor de Nederlandse wet volwassen zijn en dus niet meer beschermd kunnen worden met een kinderbeschermingsmaatregel, maar in hun ontwikkeling zodanig achterlopen dat voortgezette zorg en bescherming nodig zijn. Het is volgens de geschetste problematiek niet ondenkbaar dat deze kwetsbare jongvolwassenen terecht komen in een onveilige situatie en uiteindelijk vervallen in criminaliteit, verslaving en/of prostitutie. Om die reden worden deze jongeren ook wel risicojongeren genoemd. In reactie op een verzoek van het CDA zegde de staatsecretaris toe een onderzoek te laten doen naar het wettelijk instrumentarium voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Onderzoeksdatabase WODC

Zie ook de onderzoekspagina in de onderzoeksdatabase van het WODC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.