Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kinderrechten op decentraal niveau: access to (social) justice in het jeugddomein op gemeentelijk niveau

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe op gemeentelijk niveau wordt omgegaan met klachten over jeugdhulp in het vrijwillige kader en welke rol (gemeentelijke) Kinderombudsmannen hierin spelen, door middel van kwalitatief onderzoek.

Looptijd
2019 - 2020
Contact
Katrien Klep
Financiering
Leids Universiteits Fonds / Kroese-Duijsters Fonds

Het onderzoek bouwt voort op vragen ten aanzien van de rechtspositie van ouders, kinderen en jongeren in de jeugdhulp, die voortkomen uit de recente wetsevaluaties van de Jeugdwet (2018) en van de Wet Kinderombudsman (2019)Uit de evaluatie van de Jeugdwet is gebleken dat er spanning is tussen de beschikbare rechtsmiddelen – bezwaar en beroep tegen beslissingen van de gemeente, klachtrecht en tuchtrecht – en de vereiste flexibiliteit, toegankelijkheid, samenhang en samenwerking in het jeugddomein. In de aanbevelingen van de evaluatie wordt gesteld dat er behoefte is aan andere mechanismen van conflictbeslechting en wordt gesuggereerd dat ombudspersonen wellicht een rol kunnen spelen. 

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de routes, bottlenecks en best practices in de uitvoeringspraktijk rond klachten in het vrijwillige kader van de jeugdhulp in Nederlandse gemeenten. Die analyse zal inzichten opleveren voor verbetering van conflictbeslechting in de vrijwillige jeugdhulp op gemeentelijk niveau.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.