Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Frans (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor deze masteropleiding worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Om te worden toegelaten tot de Educatieve master Frans aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

  • Heb je een universitaire bachelor Franse taal en cultuur, dan ben je direct toelaatbaar.
  • Heb je een (verwante) universitaire bachelor (zoals een bachelor Taalwetenschap, Liberal Arts & Sciences, Film- en literatuurwetenschap of Europese studies) afgerond, dan kun je worden toegelaten mits tenminste 60 EC aan verwante vakinhoud verdeeld over de door ICL beschreven kern- en subdomeinen Frans kan worden vastgesteld en met inachtneming van de benodigde voorkennis voor de verplichte Mastervakken.
  • Heb je een afgeronde hbo-opleiding Leraar Frans (tweedegraads onderwijsbevoegdheid), dan kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van 60 EC waarin een bachelorscriptie is opgenomen.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 
Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vindt je op de website van het Talencentrum.

Aantoonbare beheersing van de Franse taal. De volgende eis is van toepassing:

  • Frans op niveau CEFR C1, zoals blijkt uit een geschikte test (DALF C1 met een C1-score voor elk van de subtests).

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden.

Invulling door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

De minimale eisen van het praktijkdeel (aantal klascontacturen en uren zelfstandig lesgeven) staan vermeld in de Studiegids, zie Over de opleiding (menu links).

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve master is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling tweejarige Educatieve master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.