Universiteit Leiden

nl en

Drie Leidse samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven gehonoreerd

NWO steekt geld in drie samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven. Het gaat om het versnellen van het zoeken naar nieuwe medicijnen, de studie van veranderingen in eiwit als medicijn en het ontwikkelen van analysetechnieken voor onderzoek naar de bouwstenen van het leven.

De financiering van de projecten komt uit het ENW PPS-fonds (zie rechterkolom) dat NWO beheert in het kader van het Topsectorenbeleid van de overheid. Die wil met dat beleid de innovatie in een aantal sterke Nederlandse sectoren aanjagen. Het fonds is er voor de bevordering van samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven. Het kent verschillende programma’s met verschillende percentuele bijdragen aan projecten: 80%, 70% en 50%. Het deelnemende bedrijf (of bedrijven) neemt het resterende deel van de financiering op zich.

Programma Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT)

  • 80% financiering door NWO, 20% door het bedrijfsleven
  • Topsectoren: Chemie, Energie, Agri&Food en ICT

Project: 
EXPLORE. Met behulp van nieuwe computermodellen die gebruik maken van machine learning komen tot een beter en sneller ontwerpproces voor nieuwe geneesmiddelen.

Hoofdaanvrager: Dr. Gerard van Westen, Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR)
Consortium: Universiteit Leiden en Galapagos NV
Het vinden van nieuwe geneesmiddelen is complex, tijdrovend en duur. Nieuwe computer modellen die gebruik maken van machine learning  kunnen hierin vooruitgang brengen. De Universiteit Leiden en geneesmiddelenontwikkelaar Galapagos gaan, om de best mogelijke werkzame stoffen te vinden, software ontwikkelen die moleculen kan genereren door tegelijkertijd te optimaliseren op meerdere eigenschappen. Dat zijn bijvoorbeeld goede biologische activiteit, oplosbaarheid, en metabolische stabiliteit. Deze software neemt de betrouwbaarheid van de voorspellingen mee, om zo de design-make-test-cyclus te sturen. De toepassing van deze technieken in de praktijk, in zowel een academische als een industriële setting, draagt bij aan het succes en de toepasbaarheid van de software. Het verwachte eindresultaat is een nieuw computerprogramma dat bijdraagt aan een beter en sneller ontwerpproces voor nieuwe geneesmiddelen.
Lees meer over dit onderzoek

Project:
Het opzetten van methodes om veranderingen van toegediende eiwitten in kaart te brengen

Hoofdaanvrager: prof.dr. Manfred Wuhrer, LUMC - Proteomics and Glycomics
Consortium: LUMC, Roche Diagnostics GmbH
Hedendaagse medicijnen zijn vaak eiwitten die toegediend worden in de bloedbaan. Na toediening ondergaan deze eiwitten veranderingen. Zo kan er bijvoorbeeld iets van de eiwitten afgeknipt worden, of er komen juist modificaties op te zitten. Het LUMC gaat in samenwerking met twee internationale bedrijven (Roche en Sciex) methodes opzetten om de veranderingen van toegediende eiwitten in kaart te brengen. Verder wordt de invloed van deze veranderingen op de levensduur en de activiteit van het medicijn onderzocht. Dit project draagt bij aan kwaliteitscontroles, verbeterde toepasbaarheid van medicatie én aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Programma Technology Area( TA)

  • 70% financiering door NWO, 30% financiering door bedrijfsleven
  • In de volgende periode (2020-2023) komt er geen nieuwe TA-ronde meer

Project:
De bouwstenen van het leven met hoge snelheid beter begrijpen

Hoofdaanvrager: prof.dr. Thomas Hankemeier, Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR)
Consortium: Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, DSM, AstraZeneca, Interscience/SampleQ, Sciex
Om de dynamiek van de bouwstenen van het leven - metabolieten, enzymen en cellen - beter te begrijpen, zijn analysetechnieken nodig waarmee die bouwstenen snel en onder reële condities bestudeerd kunnen worden. Dit project behelst daarom het ontwikkelen van geautomatiseerde analyse-workflows die breed toepasbaar zijn. Het succes van deze aanpak wordt zichtbaar aan de hand van het meten van de dynamiek van enzymen die gebruikt worden bij het bakken van brood, klinische monsters en complexe cel-modellen in het zoeken naar betere geneesmiddelen.

Lees meer over dit onderzoek

Industrial Partnership Programme (IPP)

  • 50% bijdrage van NWO, 50% financiering door bedrijfsleven
  • Topsectoren: Topsectoren Chemie, Energie, HTSM en Agri&Food

Participatie, geen hoofdaanvrager

Project:
Van CO
2-rijk afvalgas naar waardevolle basischemicaliën

Hoofdaanvrager: prof.dr.ir. Bert Weckhuysen (UU)
Consortium: UU, LEI, Tata Steel, M2i
Met een CO2-reductie van meer dan 50% ten opzichte van het conventionele hoogovenproces is het recent ontwikkelde HIsarnaproces een belangrijke stap voorwaarts in Tata Steels ambitie van een volledig koolstofneutrale staalproductie. In dit consortium staat het gebruik van het HIsarna-topgas centraal. Tata Steel, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en M2i hebben hun krachten gebundeld om langs thermo- en elektrochemische weg de CO2-rijke uitstoot op hoge temperatuur van het HIsarna-topgas om te zetten in waardevolle basischemicaliën. Hiervoor worde, naast nieuwe katalysatoren, ook nieuwe thermo- en elektrochemische meetmethoden ontwikkeld, die generiek toepasbaar zijn in het brede veld van de katalyse- en procestechnologie.

Foto banner: Dids/Pexels

Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.