Universiteit Leiden

nl en

Kinderrechtenmonitor 2015

In hoeverre worden de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd? Op 8 december presenteerde de Kinderombudsman de Kinderrechtenmonitor 2015. De Afdeling Jeugdrecht en het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden schreven in opdracht van de Kinderombudsman een adviesrapport voor de Kinderrechtenmonitor.

Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de daaruit voortgekomen aanbevelingen zoals opgesteld voor het VN-Comit├ę voor de Rechten van het Kind, dienen daarbij als uitgangspunt. De monitor is opgebouwd uit 6 domeinen:

  1. Gezinssituatie en alternatieve zorg;
  2. Bescherming tegen exploitatie en geweld;
  3. Vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht;
  4. Toereikende levensstandaard;
  5. Onderwijs;
  6. Minderjarige vreemdelingen. 


Per domein is een cijfermatige weergave van de positie van kinderen op het desbetreffende maatschappelijke terrein gegeven. Daarnaast bevat de monitor beschrijvingen van wetgeving en wetswijzigingen, beleidsontwikkelingen, relevante rechterlijke uitspraken en wetenschappelijke onderzoeken. Naast Europees Nederland, wordt er ook een overzicht gegeven van de rechten van kinderen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

In het adviesrapport zijn vier hoofdzorgen geformuleerd met betrekking tot de naleving van de rechten van kinderen.

  1. Op basis van de Kinderrechtenmonitor 2015 kan de vraag gesteld worden in hoeverre de belangen van kinderen de eerste overweging vormen in het overheidsbeleid? Er wordt aanbevolen een kinderrechtentoets uit te voeren bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving, zodat duidelijk wordt in hoeverre nieuwe wetten daadwerkelijk voldoen aan de rechten die zijn vastgelegd in het IVRK.
  2. In Nederland bestaan weinig mogelijkheden voor kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen treft. In het verlengde daarvan wordt aanbevolen dat de Nederlandse overheid het derde Facultatief Protocol bij het IVRK betreffende een individuele klachtenprocedure voor kinderen (waarin het individuele recht van kinderen om te klagen tegen schendingen van hun rechten is vastgelegd) ratificeert.
  3. Kinderen in Nederland hebben weinig kennis van het Kinderrechtenverdrag en de bijbehorende protocollen. Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid zich gaat inzetten om kennis van het Kinderrechtenverdrag op structurele wijze te vergroten.  
  4. Tot slot komt in de monitor naar voren dat een aantal groepen kinderen extra kwetsbaar zijn, wat betreft de waarborging van hun rechten. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling, seksueel misbruik of mensenhandel, kinderen die in armoede opgroeien, kinderen met speciale onderwijsbehoeften, minderjarige vreemdelingen en kinderen die in Caribisch Nederland wonen.

Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met prof. mr. Ton Liefaard of via het secretariaat Jeugdrecht.

Link: Advies Kinderrechtenmonitor 2015
Link: Kinderombudsman

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.