Universiteit Leiden

nl en

Tineke Cleiren

Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht

Naam
Prof.mr. C.P.M. Cleiren
Telefoon
+31 71 527 7530
E-mail
c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6627-6531

Tineke Cleiren is hoogleraar straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie

Meer informatie over Tineke Cleiren

Algemeen

Binnen twee jaar na haar (cum laude) promotie in 1989 in Leiden werd zij benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  In 1993 werd  zij door de Veiligheidsraad van de VN benoemd tot lid van de Commission of Experts om de oorlog in voormalig Joegoslavië te onderzoeken teneinde de Secretaris-Generaal te informeren over de conclusies over bewijs van grove schendingen van de Conventies van Geneve en andere schendingen van internationaal humanitair recht. Begin 1997 werd zij benoemd tot directeur-generaal wetgeving, rechtspleging, rechtshandha­ving en rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie. De wetenschap en het universitair onderwijs bleven  haar echter trekken en na  drie boeiende jaren in de praktijk heeft zij een benoeming als hoogleraar straf-en strafprocesrecht in Leiden aanvaard. De ervaring met het wetgevingsproces, beleid, politiek en de contacten met  actoren uit de (rechts)praktijk hebben de invulling van haar onderzoek en onderwijs verbreed en verdiept. Daarnaast hebben haar kennis en ervaringen in de praktijk  geleid tot lidmaatschappen en betrokkenheid bij vele commissies en adviesraden (onder meer Voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke integriteit Universiteit Leiden, de adviescommissie Voltooid Leven,  de Commissie Evaluatie Afgesloten strafzaken en de Adviescommissie afgesloten strafzaken).

Zij is gedurende vele jaren voorzitter geweest van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, alsmede voorzitter van de afdeling Straf-en strafprocesrecht en lid van het facultaire onderzoeks- respectievelijk onderwijsbestuur. Daarnaast was zijn onder meer programma coördinator van het landelijke SARO onderzoeksprogramma Geschillenbeslechting, van het VU/EUR/UL onderzoeksprogramma Veiligheid en recht, van het Leids facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice, Legitimacy, Accountability and Effectivity en van het Leids Universitair Profileringsgebied Interaction Between Legal Systems.

Sedert 1990 is zij naast haar hoofdfunctie werkzaam in de rechtspraktijk als rechter-plaatsvervanger, c.q., raadsheer-plaatsvervanger. In 1991 is zij gestart met het schrijven en redigeren van de T&C Strafrecht en T&C Strafvordering, in 2003 gevolgd door T&C Internationaal Strafrecht.
Sinds februari 2015 is zij lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV; BuZa)en Vice-voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV; BuZa)

Onderzoek

Zij heeft zich in haar loopbaan sterk gericht op het strafprocesrecht met bijzondere aandacht voor: strafprocesrechtelijke wetgeving, de interactie tussen rechtsgebieden, legaliteit, legitimiteit , ongeschreven rechtsbeginselen, strafrechtelijk beleid, waarheidsvinding/ bewijs, de rol van actoren in de strafrechtspleging  en de positie van het slachtoffer. De interactie met andere rechtsgebieden en met andere wetenschappen (sociologie, filosofie en forensische wetenschappen)  is daarbij voor haar van groot belang.
Thans ligt de focus op vraagstukken van materieel strafrecht waarbij de aandacht met name wordt gericht op wetgeving en wetgevingssystematiek in een veranderende maatschappelijke context.

Aandachtsgebieden:

 • Wetgevingsvraagstukken/ structuurkenmerken
 • Waarheidsvinding/ bewijs
 • Rol van actoren in het strafproces
 • Rechtsgoederen/rechtsbelangen
 • Criteria voor strafbaarstelling
 • Mensenhandel
 • Euthanasie/hulp bij zelfdoding
 • Doorwerking Europees recht op nationale wetgeving
 • Verhouding commuun en bijzonder strafrecht

Het onderzoek wordt verricht binnen het facultaire onderzoeksprogramma ‘Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity’.

Lopende begeleiding promovendi

Intern

 • Jelle Cnossen             
  De legitimiteit van het onderscheid tussen het commune en het bijzondere strafrecht
 • Zef Faasen                            
  Criteria voor strafbaarstelling; een nieuw perspectief op schade.

Extern

 • Richard van Elst       
  Universele rechtsmacht. Verdragsverplichtingen tot het vervolgen van oorlogsmisdrijven, foltering en gedwongen verdwijning.
  Justus Candido                    
 • Benadeelde partij en schadevergoeding voor slachtoffers
 • Marianne Lochs   
  Contempt of court
 • Bart ten Klooster
  Gevaarzettingsdelicten
 • Luuk Esser 
  Strafbaarstelling in een veeleisende context, analyse en waardering   van de strafbaarstelling van mensenhandel
 • Sven Bakker 
  Uitzonderlijke excepties
 • Sara Arendse
  De uiterlijke verschijningsvorm

  Gerealiseerde promoties
   
 • mr J. uit Beijerse,  
  Op verdenking gevangengezet, 1998
 • mr L. Zegveld, 
  Armed opposition-groups in internal armed conflict: the quest for accountability in internati­onal law, 26 mei 2000 (cum laude)
 • mr H.C. Wiersinga,
  Nuance in benadering. 10 januari 2002
 • mr G.K. Schoep, 
  Straftoemetingsrecht en strafvorming. 20 oktober 2008
 • mr Dane,
  Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitimeer strafvorderlijk handelen, 10 februari 2009
 • mr P.P.J. van der Meij,
  De driehoeksverhouding in het strafrechtrechtelijk vooronderzoek, 4 februari 2010
 • mr J. Crijns,
  De strafrechtelijke overeenkomst, 17 juni 2010 (cum laude)
 • mr M. van der Woude,
  Wetgeving in een veiligheidscultuur, 15 december 2010
 • mr. S. Jansen,
  De kroongetuige in het Nederlands Strafproces, 11 november 2013
 • mr. W. Geelhoed,
  Het opportuniteitsbeginsel in een geëuropeaniseerde rechtsorde,  16 december 2013
 • mr. M.J. Dubelaar,
  Betrouwbaar getuigenbewijs, 6 februari 2014
 • mr W.E. Meiboom,
  Bijzonder Bestraft, Context, analyse en waardering van de bijzondere rechtspraak door de kamer Groningen van het bijzonder gerechtshof Leeuwarden en van cassaties in Groningse zaken, 8 juni 2016
 • mr. J.G.H. van Altena-Davidsen,
  Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële recht, 22 september 2016

Zij heeft in 1990 voor haar proefschrift, Beginselen van een goede procesorde. Een analy­se van recht­spraak in straf­za­k­en de Moddermanprijs gewonnen.

Onderwijs

Zij geeft onderwijs in zowel het materiële als het formele strafrecht. Meer gespecialiseerd geeft ze onderwijs in ideeëngeschiedenis van het strafrecht, waarheidsvinding en bewijs, uitingsdelicten,  mensenhandel  et cetera.

Daarnaast geeft ze regelmatig PAO cursus, waaronder cassatie, mensenhandel, gerechtelijk deskundigen, beta en recht en over de positie van het slachtoffer. 

Raadpleeg haar CV

Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.22

Contact

 • Hoge Raad der Nederlanden Voorzitter Advies Commissie Afgeslioten Strafzaken
 • NWO Lid Wetenschappelijk Adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen
 • Gerechtshof Den Haag Raadsheer plaatsvervanger
 • Kluwer Tekst en Commentaar Strafrecht en Strafvordering
 • Rechterlijke Macht (Openbaar Ministerie / Gerechten) Commissies en/of advisering van de rechterlijke macht (ZM en OM)
 • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer plaatsvervanger
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.