Universiteit Leiden

nl en

Alex Geert Castermans

Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Burgerlijk recht

Naam
Prof.mr. A.G. Castermans
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
a.g.castermans@law.leidenuniv.nl

A.G. Castermans is sinds 1 september 2007 als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan het instituut voor Privaatrecht. Sinds 1 september 2015 is hij wetenschappelijk directeur van het instituut.

Meer informatie over Alex Geert Castermans

Achtergrond

Mr. Alex Geert Castermans is sinds 1 september 2007 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als hoogleraar Burgerlijk recht. 

Castermans (1962) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde er in 1985 af. Na zijn studie werd hij in Leiden universitair docent Burgerlijk recht. In deze functie werkte hij ook aan zijn dissertatie, waarop hij in 1992 promoveerde: De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase (Deventer - Kluwer 1992). In november 2008 sprak hij zijn oratie uit, getiteld De burger in het burgerlijk recht of De eigenschappen van perensap (Den Haag - Boom, 2009).

In 1992 werd Castermans advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag; in 1998 trad hij toe tot de maatschap. Castermans was werkzaam in de secties arbeids- en ambtenarenrecht, en cassatie. 

Van 2004 tot 2008 was Castermans voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling.

Van 2011-2014 was hij vice-decaan van de faculteit, alsmede directeur van het Meijers Instituut.

Interaction between  legal systems

Castermans was van 2010 tot 2015 één van de trekkers van het facultaire profileringsgebied Interaction between legal systems

Op 10 januari 2011 wijdde Castermans de jaarlijkse Meijerslezing aan een onderwerp op dit gebied, in het bijzonder aan de wisselwerking tussen Europees en nationaal vermogensrecht: De autonomie als bezorger van één Europees privaatrecht. Een bewerking verscheen inmiddels in de European Review of Contract Law (‘Towards a European Contract Law through Social Dialogue’), vol. 2011/7, issue 2, p. 360-368.

Ook de diesoratie (uitgesproken op 8 februari 2012) is geënt op profileringsgebied: Ik en mijn recht in Europa. Met Ruben de Graaff schreef hij ‘Samenloop in een meerlagige rechtsorde. Verval en verjaring in het Europees contractenrecht’ (in: C.G. Breedveld-de Voogd e.a. (red.), Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde, BWKJ 28, Leiden: Kluwer 2013, p. 43-65).

Met Wouter den Hollander schreef hij over de wisselwerking op tussen publiek en privaatrecht: ‘Dwaling tussen privaat- en publiekrecht’ (in: O.O. Cherednychenko e.a. (red.) Het publieke van het privaatrecht. Hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt. Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013. 41-60.).

Het werk aan dit profileringsgebied mondde uit in een driedaagse conferentie te Leiden, Interaction between legal systems, Room for reflection (21-23 januari 2015). 

Onderzoek

Castermans werkt aan een monografie over Samenloop, een studieboek over Corporate social responsibility. Voorts richt hij zich op de betekenis van het vermogensrecht voor de bestrijding van armoede en klimaatverandering. 

Publicaties 

 • Met Wouter den Hollander schreef hij ‘Omgaan met onzekerheid. Proportionele aansprakelijkheid, artikel 6:101 BW en de leer van de kansschade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (2013/5), p. 185-195.
 • Met Stijn Voskamp en Roel Sarneel schreef hij een presadvies voor de Nederlandse vereniging voor onderwijsrecht, ‘Het kind van de vordering’ (in: M. Laemers (red.) Geschilbeslechting in het onderwijs, Den Haag: SDU 2012, p. 13-55). Op 14 december 2010 trad Castermans op als referent voor Alexander Rinnooy Kan bij diens gelijkebehandelingslezing 2010 in de Rolzaal van het Haagse Binnenhof. 
 • Met Caspar van Woensel bereidt hij een studieboek over maatschappelijk verantwoord ondernemen voor; zie hun‘ Juridische determinanten van een nieuw voedselbeleid’, Ars Aequi 2014(11): 857-866. 

Nevenfuncties 

Castermans was in 2014 visiting professor van de Katholieke Universiteit Leuven (België). In het voorjaar van 2016 is hij visiting professor aan de Universiteit Paris II.

Hij is lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht en hoofdredacteur van de serie Bijzondere Overeenkomsten (Groene Kluwer), rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag, bijzonder lid van de Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst, voorzitter Commissie van Beroep pensioenfonds Zorg en Welzijn (voormalig pensioenfonds PGGM), voorzitter van de Landelijke Klachten Commissie (voor klachten in het onderwijs), lid van de Commissie Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur, lid van de Raad van Advies Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam, van de Raad van Advies van het Nederlands Tijdschrift voor de Rechten van de Mens.

 

Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Burgerlijk recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B.237

Contact

 • Nederlandse orde van advocaten lid commissie civiele cassatie
 • rechtbank Gelderland en Midden-Nederland Lid Klachtadviescommissie
 • Kluwer Redacteur NTBR
 • Pensioenfonds Z&W Voorzitter Commissie van Beroep pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • CAOP Den Haag Bijzonder Lid Advies- en arbitragecommissie Rijksdienst
 • Rechtbank Den Haag Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag