Universiteit Leiden

nl en

Caminada adviseert kabinet over trefzekerheid belastingramingen

Het rapport van Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten is integraal opgenomen in de Miljoennota 2019 (bijlage 6), evenals de reactie van het kabinet.

Op verzoek van de minister heeft de Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten (waarvan Koen Caminada lid is) advies uitgebracht. Het ministerie van Financiën is niet in staat de belastingopbrengst tot op de cent nauwkeurig te ramen. Een jaarlijkse afwijking tussen de oorspronkelijke raming en de latere realisatie van 10 miljard euro en meer is niet ongewoon. Over de kwaliteit van de opbrengstramingen was tot nu toe niet veel bekend. Ook in het buitenland wordt er zelden over gerapporteerd. Een door de minister van Financiën ingestelde visitatiecommissie onderzocht de trefzekerheid van belastingramingen.

Conclusies

  • De ruimte om de kwaliteit van de huidige ramingen van de belastingopbrengst te verbeteren is beperkt. Een blik over de landsgrenzen leert dat de trefzekerheid van de ramingen elders veelal groter is dan hier. Kennis opsnuiven bij buren zou dus best kunnen helpen.
  • Het feit dat het niet mogelijk is om de belastingopbrengst nauwkeurig te ramen heeft consequenties voor de beoordeling van het door het kabinet gevoerde budgettaire beleid. Beoordelaars moeten in alle redelijkheid een ruime onzekerheidsmarge aanhouden, want uit de empirische analyse blijkt dat de ramingsfout van de totale belastingopbrengst in vijf van de vijftien ramingsjaren uit de periode 2003-2017 meer dan 10 miljard euro bedraagt. Een jaarlijkse afwijking van miljarden euro’s is niet ongewoon.
  • Verder valt op dat de raming van de opbrengst van de premies voor de werknemersverzekeringen van alle onderzochte heffingen het beste scoort. Die goede score kan samenhangen met het feit dat het CPB deze raming baseert op de uitkomsten van een microsimulatiemodel. In de bouw en het onderhoud van dat model is veel inspanning en deskundigheid gestoken. Het verdient overweging bij één of meer andere belastingen te experimenteren met ramingen die worden gegenereerd door te ontwikkelen microsimulatiemodellen, om te onderzoeken of langs deze weg de trefzekerheid van de opbrengstraming van die belastingen kan worden vergroot. Het ligt voor de hand om vooral voor de raming van de opbrengst van de vennootschapsbelasting te werken aan de bouw van een experimenteel microsimulatiemodel, want haar opbrengst ramen blijkt notoir lastig te zijn.

Links

  • Rapport Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten, Raamwerk aan de winkel, Den Haag, 20 juli 2018. Klik hier.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.