Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Op 14 oktober 2021 is het publieksboek uitgekomen. Sindsdien kunnen alle bestanden en links via deze website geraadpleegd worden.

Contact
Koen Caminada

Herziening Inkomensstatistiek

Het CBS beschikt over inkomensgegevens vanaf 1977, maar door de overstap naar een nieuw belastingstelsel in 2001 zit er een trendbreuk in de inkomensgegevens. In de publicatie ‘Inkomen verdeeld, trends 1977-2019’ worden voor het eerst uitkomsten gepresenteerd op basis van de consistent gemaakte inkomensgegevens. Verder lezen…

Website

Deze website bevat informatie over de projectleiding, medewerkers, de publicatie en de onderliggende cijfers.

  • Publieksuitgave Inkomen verdeeld, trends 1977-2019 (link)
  • Onderliggend cijfermateriaal Figuren en Tabellen (xls.)
  • Presentatie van belangrijkste bevindingen (ppt.)
  • CBS Webpublicatie (link)
  • Samenvatting en belangrijkste conclusies (link)
  • Zelf tabellen samenstellen via CBS Statline (link)
  • Revisienota Herziening Inkomensstatistiek 1977-2011 (link)

Universiteit Leiden / Afdeling Economie
1. Jim Been
2. Koen Caminada
3. Kees Goudswaard
4. Egbert Jongen
5. Heike Vethaak 

Centraal Bureau voor de Statistiek 
6. Koos Arts
7. Wim Bos
8. Marion van den Brakel
9. Kai Gidding
10. Jeroen Nieuweboer
11. Ferdy Otten
12. Noortje Pouwels-Urlings

Woord vooraf (pdf)
Prof. dr.ir. Hester Bijl (Rector Magnificus Universiteit Leiden) en Drs. Angelique Berg (Directeur-generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek)

H1 Inkomensverhoudingen (pdf)
Wim Bos, Koen Caminada, Egbert Jongen & Ferdy Otten

H2 De samenstelling en verdeling van inkomen (pdf)
Koen Caminada, Jim Been, Kees Goudswaard, Jeroen Nieuweboer & Heike Vethaak

H3 Inkomensongelijkheid en het effect van herverdeling (pdf)
Koen Caminada, Marion van den Brakel, Kees Goudswaard, Heike Vethaak & Jim Been

H4 Belastingdrukverdeling (pdf)
Koen Caminada, Jim Been, Kai Gidding, Heike Vethaak & Egbert Jongen

H5 Dynamische koopkrachtontwikkeling (pdf)
Kai Gidding

H6 Lage inkomens en armoede (pdf)
Ferdy Otten, Koos Arts, Koen Caminada & Kees Goudswaard

H7 Topinkomens (pdf)
Egbert Jongen, Koen Caminada & Noortje Pouwels-Urlings

H8 Inkomenslevensloop van generaties van de bevolking (pdf)
Wim Bos

Over de auteurs (pdf)

Gehele publieksuitgave Inkomen verdeeld, trends 1977-2019 downloaden: klik hier.

Dit onderzoek is gefinancierd door een overeenkomst tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en de afdeling Economie van de Universiteit Leiden.

De gegevens van de Inkomensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vormen een rijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Ontwikkelingen in de inkomensverschillen kunnen alleen zuiver vastgesteld worden met een consistente datareeks. Het CBS beschikt over inkomensgegevens vanaf 1977, maar door de overstap naar een nieuw belastingstelsel in 2001 zit er een trendbreuk in de inkomensgegevens. De cijfers van voor en na de stelselwijziging zijn daardoor niet goed met elkaar te vergelijken. Vanuit de wetenschap brak Koen Caminada (Universiteit Leiden) een lans voor de ontwikkeling van een consistente reeks inkomensgegevens vanaf 1977, onder meer om te bezien of de inkomensongelijkheid op de langere termijn al dan niet is toegenomen.

In diverse studiebijeenkomsten waarbij ook onderzoekers van andere universiteiten, De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, een aantal ministeries en Netspar aanwezig waren, is besproken hoe de trendbreuk aangepakt zou kunnen worden en de Inkomensstatistiek verder verbeterd. In de voorliggende publicatie ‘Inkomen verdeeld, trends 1977-2019’ worden voor het eerst uitkomsten gepresenteerd op basis van de consistent gemaakte inkomensgegevens. Behalve voor inkomensongelijkheid is er aandacht voor aanverwante onderwerpen, zoals de vorming en herverdeling van het inkomen, de belastingdruk, de koopkrachtontwikkeling, de ontwikkeling van de lage inkomen en armoede, topinkomens en de inkomensverschillen tussen generaties.

Koos Arts, statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, werkzaam bij de Inkomensstatistiek, verantwoordelijk voor borging en disseminatie van inkomens- en vermogensbestanden, inhoudelijk betrokken bij onderzoek naar pensioenleeftijd, pensioenvermogen, miljonairs- en armoedeonderzoek.

Jim Been, universitair docent Universiteit Leiden, Afdeling Economie. Tevens Research Fellow bij Netspar. Zijn onderzoek richt zich op sociaaleconomische vraagstukken met een specifieke focus op inkomen, vermogen, en consumptie.

Wim Bos, van 1983-2020 statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek waarvan de laatste 26 jaar bij de Inkomensstatistiek. Hij publiceerde onder meer over lage inkomens, dynamische koopkrachtontwikkeling, mobiliteit op de inkomensladder en economische zelfstandigheid. De herziening van inkomensgegevens voor de jaren 1977-2014 vormde zijn laatste activiteit bij het CBS voor zijn pensionering.

Marion van den Brakel, onderzoeker bij de Inkomensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Specifiek onderzoekt zij de thema’s inkomensongelijkheid, armoede, en economische zelfstandigheid van vrouwen en mannen.

Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving Universiteit Leiden, en vice-decaan Faculteit Governance & Global Affairs, Universiteit Leiden / Den Haag. Thans verricht hij onderzoek naar inkomensverhoudingen, armoede en de effecten van veranderingen in de socialezekerheidsregelingen en pensioenen voor verschillende sociaal-economische groepen en naar de economische aspecten van belastinghervormingen (in internationaal vergelijkend perspectief).

Kai Gidding, statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder meer coördinator bij de Inkomensstatistiek en daarmee aanspreekpunt voor externe relaties. Inhoudelijk betrokken bij onderzoek naar koopkrachtontwikkeling van huishoudens, inkomenssamenstelling en –verdeling en belastingdruk. Daarnaast onderzoeker op thema’s als bestedingen van huishoudens, kosten van kinderen en welvaartsniveaus van verschillende typen huishoudens.

Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie en bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid, Universiteit Leiden. Daarnaast vervult hij enkele bestuurlijke en toezichtfuncties. Zijn onderzoeksterreinen zijn: sociale zekerheid, inkomensverhoudingen, pensioenen en openbare financiën.

Egbert Jongen, universitair hoofddocent Universiteit Leiden, Afdeling Economie en programmaleider Arbeid Centraal Planbureau. De focus van zijn onderzoek is de arbeidsmarkt en de rol van beleid, met speciale aandacht voor ongelijkheid op de arbeidsmarkt en kansrijk beleid om die te verkleinen.

Jeroen Nieuweboer, statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau, werkzaam bij de Inkomensstatistiek met focus op het inkomen en vermogen van zelfstandigen, de hypotheken en de studieschulden. Verder ook procesmanager van het Consumenten Conjunctuuronderzoek (consumentenvertrouwen).

Ferdy Otten, sinds 1989 werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, vanaf 2006 als senior statistisch onderzoeker bij de Inkomensstatistiek. Verantwoordelijk voor nieuwe thema-overstijgende output, inhoudelijk betrokken bij armoedeonderzoek, materiële welvaart in brede zin en vergrijzingsthema’s.

Noortje Pouwels-Urlings, statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, werkzaam bij de Inkomensstatistiek en inhoudelijk betrokken bij onderzoek naar vermogen van huishoudens, vermogensoverdrachten, inkomens en vermogens van zelfstandigen en inkomen Caribisch Nederland.

Heike Vethaak, promovendus Universiteit Leiden, Afdeling Economie. Hij verricht empirisch onderzoek naar de arbeidsmarkt in relatie met het socialezekerheidsstelsel in Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.