Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksmethoden en statistiek

Onderwijs

De programmagroep Onderzoeksmethoden en statistiek verzorgt het overgrote deel van het methoden- en statistiekonderwijs in alle fasen van de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Het programma van deze opleiding is gestoeld op een sterke empirisch-analytische traditie. Dat betekent dat onderzoeksmethoden en statistiek, gekoppeld aan pedagogische onderzoeksvragen, een belangrijke plaats innemen in het onderwijs.

In de bachelor

De vakken in de bachelor zijn met name gericht op het aanleren van de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is aandacht voor het opzetten van onderzoek, steekproeftrekking, betrouwbaarheid en validiteit van meetinstrumenten, methoden van dataverzameling (bijvoorbeeld afnemen van vragenlijsten en observatie van gedrag) en onderzoeksdesigns. Daarnaast komen de meest gebruikte analysemethoden aan bod, zoals t-toetsen, ANOVA, correlatie en regressie. Deze vakken bereiden voor op het eerst groepsgewijs en later individueel beantwoorden van eigen onderzoeksvragen.

In de master

Vervolgens is er in de masteropleiding meer aandacht voor het uitdiepen en nuanceren van de eerder opgedane kennis, waarbij een kritische houding ten opzichte van onderzoek centraal staat. Bovendien worden in dit deel van de opleiding enkele meer geavanceerde analysetechnieken geïntroduceerd. Deze kennis kan uiteindelijk worden gebruikt bij het zelfstandig schrijven van de masterscriptie.

In de research master

In de research master wordt het instrumentarium nog verder uitgebreid, met onder andere principale componentenanalyse, logistische regressie, item-response theorie, categorische data-analyse, meta-analyse, mediatie- en moderatiemodellen en multilevel analyse. Het voornaamste doel van het onderwijs dat wordt verzorgd door de programmagroep is studenten op te leiden tot kritische deelnemers aan het wetenschappelijk veld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.