Universiteit Leiden

nl en

Hazelhoff Centre for Financial Law

Onderzoek

Het onderzoek dat binnen het Hazelhoff Centre for Financial Law wordt verricht, richt zich op het financieel recht in brede zin.

Snijvlakken van het recht

Financieel recht is bij uitstek een terrein waar verschillende rechtsgebieden samenkomen en waar deze elkaar wederzijds beïnvloeden. Voor een volledig begrip van de financiële wereld, dient derhalve gekeken te worden naar onder meer het publiekrecht, het privaatrecht, het ondernemingsrecht, het Europese recht en het insolventierecht. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop verschillende rechtsstelsels samenkomen in financieel recht. Niet alleen vindt onderzoek plaats naar de snijvlakken van nationale rechtsgebieden als het ondernemingsrecht, publiekrecht en privaatrecht, maar ook naar de snijvlakken van supranationaal recht en nationaal recht, en naar internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.

Het onderzoek van het Hazelhoff Centre for Financial Law omvat onder meer: 

 • het toezicht op de financiële sector
 • de organisatie, werking en regulering van de financiële markten
 • financieringstransacties
 • marktmisbruik
 • betalingsverkeer
 • bancaire zorgplichten
 • bancaire insolventie
 • aansprakelijkheid in de financiële sector
 • corporate governance van financiële ondernemingen

Public and Private Regulation of Financial Markets

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verricht onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Public and Private Regulation of Financial Markets. Dit programma richt zich op de actuele vraag hoe regulering van de financiële markten dient plaats te vinden. De focus van het onderzoeksprogramma ligt op het onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regulering en de interactie tussen beide. Het programma bouwt voort op het eerdere onderzoeksprogramma European Integration in Finance en maakt deel uit van het facultaire profileringsgebied Interaction between Legal Systems dat zich richt op de wederkerige invloed van verschillende rechtsgebieden, zowel nationaal als internationaal.

Wetenschap en praktijk

Het onderzoek van het Hazelhoff Centre for Financial Law vindt zijn weerslag in nationale en internationale publicaties. Op deze wijze en middels deelname aan (internationale) congressen en symposia neemt het Hazelhoff Centre for Financial Law op het hoogste niveau deel aan het wetenschappelijke debat. Bovendien organiseert het Hazelhoff Centre for Financial Law zelf congressen en symposia, die worden gekenmerkt door een multidisciplinair en internationaal publiek.  

Onderzoek op maat

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verricht, naast het onderzoek binnen het facultaire onderzoeksprogramma, onderzoek in opdracht en levert advies op maat aan onder meer overheden en ondernemingen. Zo reageert het Hazelhoff Centre for Financial Law op consultaties van de Europese Commissie, heeft het advies geleverd aan de board of appeal van de Europese financiële toezichthouders en heeft het gereageerd op het consultatievoorstel Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Op deze manier brengt het Hazelhoff Centre for Financial Law zijn (internationale) expertise in de praktijk.

Zo adviseerden prof. mr. drs. M. Haentjens en prof. mr. W.A.K. Rank het Ministerie van Financiën over wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer. Zie over de Wet giraal effectenverkeer:

 • M. Haentjens, J.M. van Dijk & S.H.M.A. Dumoulin, ‘Wet Giraal Effectenverkeer en Wet op het financieel toezicht’, in: J.D.A. den Tonkelaar (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, Deventer: Kluwer 2013.
 • W.A.K. Rank, ‘Segregatie en portabiliteit: de Wge als panacee voor MiFID en EMIR’, Maandblad voor Vermogensrecht 2014, p. 214-223
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.