Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht

In hoeverre is de wettelijke regeling en toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis van minderjarigen in Nederland in overeenstemming met internationale kinderrechtenstandaarden?

Looptijd
2012 - 2016
Financiering
E.M. Meijers Instituut, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

In dit promotieonderzoek wordt de functie, de juridische inbedding en de toepassing van de voorlopige hechtenis in de specifieke context van het Nederlandse jeugdstrafrecht door middel van normatieve en (kwalitatief) empirische onderzoeksmethoden systematisch geanalyseerd in het licht van het in internationale mensenrechtenverdragen neergelegde verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Observaties tijdens kindervoorgeleidingen en –raadkamerzittingen, alsook interviews met rechters en andere professionele actoren uit de rechtspraktijk moeten inzicht geven in de wijze waarop voorlopige hechtenis wordt toegepast. Het onderzoek beoogt de wetgever, de rechtelijke macht en andere betrokkenen in de rechtspraktijk te voorzien van aanbevelingen over hoe te waarborgen dat voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht op een rechtmatige en niet-willekeurige wijze wordt toegepast.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.