Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Targeting recidivism

Op donderdag 26 januari 2017 verdedigt Anouk Bosma haar proefschrift ‘Targeting recidivism: An evaluation study into the functioning and effectiveness of a prison-based treatment program’. Promotor is prof. dr. Paul Nieuwbeerta, en copromotor dr. mr. Maarten Kunst.

Auteur
Anouk Bosma
Datum
26 januari 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Anouk Bosma
Het Leids Repositorium

Het onderzoek van Bosma maakt allereerst duidelijk dat het programma Terugdringen Recidive aangemerkt kan worden als veelbelovend en ambitieus, gezien het methoden toepast die effectief zijn gebleken op basis van theorie en eerder onderzoek. Daarnaast werd echter aangetoond dat de uitvoering van het programma te kort schiet. Diverse uitvoeringsproblemen speelden het programma parten. Allereerst kwam slechts een kleine groep gedetineerden voor het programma in aanmerking, als gevolg van zeer strenge inclusiecriteria. Vervolgens bleek de uitval uit het programma hoog te zijn (dat betreft zowel niet-deelname als niet-afronding), wat in de meeste gevallen door organisatorische omstandigheden werd veroorzaakt. Daarnaast kwam uit deze studie naar voren dat gedetineerden in de meeste gevallen niet naar een gedragsinterventie werden verwezen, terwijl gedetineerden die wel werden verwezen niet werden verwezen naar een programma dat aansloot bij hun individuele kenmerken. Als gevolg van deze beperkingen was het programma Terugdringen Recidive slechts in staat een zeer kleine groep gedetineerden te bereiken. Deze deelnemers volgden meestal slechts een standaard programma, zonder gedragsinterventies gericht op het aanpakken van de factoren die samenhangen met herhaald crimineel gedrag. Ten slotte werd met deze studie aangetoond dat het programma Terugdringen Recidive alleen een klein effect had op de recidivecijfers van de groep daders die een standaard programma volgden. Gedragsinterventies, die veelal aangewezen worden als belangrijkste pijler van het programma Terugdringen Recidive, waren daarbij niet effectief. Al zijn de resultaten van het onderzoek belangrijk, zijn er kanttekeningen die bij de bevindingen geplaatst moeten worden. Zo werd een grote, maar ook enigszins selecte groep gedetineerden in het onderzoek geïncludeerd, en heeft Bosma zich in haar analyses volledig moeten baseren op registratiegegevens. Om de effectiviteit van resocialisatieprogramma’s in Nederlandse gevangenissen in de toekomst nog beter in kaart te kunnen brengen is volgens Bosma dan ook meer onderzoek nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.