Universiteit Leiden

nl en

Situatieanalyse kinderen en jongeren in Caribisch Nederland door UNICEF Nederland

In 2019 publiceerde UNICEF Nederland de situatieanalyse van kinderen en jongeren in Caribisch Nederland, gemaakt in opdracht van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is een vervolg op het onderzoek dat UNICEF Nederland in 2013 deed in Caribisch Nederland.

Prof. Ton Liefaard heeft als juridisch adviseur bijgedragen aan de totstandkoming van de analyse. De situatieanalyse van kinderen en jongeren in Caribisch Nederland van 2019 is gericht op het recht van kinderen en jongeren op bescherming, een toereikende levensstandaard, onderwijs en participatie. Naast de beoordeling van de vooruitgang was het doel van dit onderzoek ook om met de verschillende betrokken partijen te overleggen om consensus te bereiken over de nog bestaande of nieuwe uitdagingen bij het realiseren van kinderrechten en om gezamenlijk aanbevelingen voor acties te formuleren.

Uit de analyse blijkt dat het moeilijk is om met zekerheid vast te stellen of de feitelijke situatie van kinderen sinds 2013 is verbeterd als gevolg van beperkte gegevens over bijvoorbeeld kindermishandeling, kinderarmoede, slagingspercentage van afgestudeerden in het hoger onderwijs, seksuele gezondheid van adolescenten en geestelijke gezondheid. Gelet op de kwetsbare situatie van kinderen en jongeren op de drie eilanden stelt UNICEF Nederland de verantwoordelijke partijen voor om:

  • noodzakelijke wetgeving in te voeren en de beleidsomgeving te versterken, als een basis voorwaarde, met name op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • in te zetten op versterkte coördinatie in de gehele jeugdketen en tussen ministeries onderling en tussen ministeries en openbare lichamen en op uitbreiding en versterking van een intersectorale benadering, in partnerschap met opponenten om in gezamenlijkheid en op een systematische manier toe te werken naar de beste uitkomst voor de behoeften en de rechten van kinderen en jongeren;
  • de monitoring op de voortgang van interventies te versterken: waarborg een nulmeting en een sterk monitorings- en evaluatiesysteem voor alle programma’s en projecten en versterk het inzicht in te behalen resultaten. Draag er zorg voor dat betrokken uitvoerders de capaciteit hebben om deze monitoringssystemen te gebruiken en dat data aanwezig is om voortgang te meten.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.