Universiteit Leiden

nl en

Kinderen vanaf 1945 in jeugdzorg onvoldoende beschermd tegen geweld

Een aanzienlijk percentage van de kinderen die tussen 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijkt onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen.

Dat schrijft de Commissie De Winter in haar eindrapport Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden, dat vandaag is aangeboden aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Rechtsbescherming). De commissie met zeven hoogleraren werd gevormd in juli 2015 op verzoek van toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. Prof. dr. Mariëlle Bruning maakte deel uit van deze commissie. In vier jaar interviewde de commissie duizend mensen die in een pleeggezin of jeugdzorginstelling hebben gezeten en deed daarnaast uitgebreid archief- en literatuuronderzoek.

Door vele onderzoeksgroepen van universiteiten en onderzoeksbureaus is wetenschappelijk onderzoek verricht naar geweld tegen kinderen die uit huis waren geplaatst en in verschillende sectoren verbleven, zoals in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdhulp accommodaties, opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, kinder- en jeugdpsychiatrische centra en centra voor licht verstandelijk beperkte jongeren en doven- en blindeninstituten. De uitkomsten van deze deelstudies levert een schat aan nieuwe inzichten op over het geweld dat deze kinderen meemaakten in de periode tussen 1945-2018.

Het kabinet heeft gereageerd op het eindrapport via een brief aan de Tweede Kamer. Hierin wordt onder meer genoemd:

“Dit geweld had niet mogen plaatsvinden. Excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van de overheid voor deze slachtoffers zijn hier op zijn plaats.

Terugkijkend op wat in de periode vanaf 1945 gebeurd is, hebben de verantwoordelijken voor kinderen in de jeugdzorg destijds te weinig gedaan om geweld te voorkómen en te doen ophouden. Ook de overheid heeft zich - naar de indruk van de commissie - onvoldoende ingespannen om geweld te voorkomen. Wij erkennen het leed dat de slachtoffers is aangedaan en willen leren van de in het verleden gemaakte fouten om er voor te zorgen dat kinderen die nu en in de toekomst niet thuis kunnen wonen in veiligheid kunnen opgroeien. Wij zien het rapport van de commissie dan ook als een opdracht om te voorkomen dat kwetsbare kinderen nu en in de toekomst blootgesteld worden aan geweld. Ook de vertegenwoordigers van de onderzochte sectoren zien hierin voor zichzelf een rol.”

Het volledige rapport is te vinden op de website van de Commissie Geweld Jeugdzorg.

Meer informatie vindt u op de website van de NOS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.