Universiteit Leiden

nl en

‘Koers houden in turbulentie’

Caspar van den Berg, Frits van der Meer, Marije van Mannekes, Danielle van Osch, Jan Porth en Arjen Schmidt hebben een omvangrijk internationaal-vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de veranderde rol van de overheid in België/Vlaanderen, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De afgelopen decennia is de rol van de overheid, en de taakverdeling tussen overheid, burgers en bedrijfsleven sterk veranderd. New Public Management, joined-up government, de voorwaardenscheppende staat en de participatie samenleving zijn voorbeelden van modellen die door de tijd heen gebruikt zijn om die veranderende rol en stijl van de overheid, te duiden en legitimeren.

Maar, wat weten we nu eigenlijk over deze vernieuwing en verandering van de rol van de nationale overheid in internationaal verband? Hoe uniek is Nederland in haar uitdagingen en aanpak, of zijn de problemen en oplossingen universeel voor de landen om ons heen? In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu deden de bestuurskundigen onderzoek naar deze vraag in zeven relevante vergelijkingslanden.

Het boek is opgebouwd uit een korte historische en conceptuele inleiding, empirische studies naar de zeven landen, een analyse van de sectorspecifieke vernieuwing en verandering binnen de domeinen infrastructuur en milieu, en tot slot een conclusie met een duiding van de grote lijnen.

Het boek laat zien hoe dezelfde problemen zich per land in een andere gedaante in een andere context voordoen. Geslaagde en minder geslaagde experimenten uit andere landen geven inzicht en inspiratie voor de Nederlandse bestuurspraktijk. Zo wordt duidelijk dat een overheid die verantwoordelijkheden wil overhevelen naar het maatschappelijke en private domein, zonder burgers in de kou te laten staan, daarin geleidelijk moet investeren om kennis en capaciteit op te bouwen. Het afstoten van taken met alleen kostenbesparingen als oogmerk leidt vaak tot een verarming van dienstverlening, en verslechterde relaties tussen de overheid en de samenleving.

Het resultaat van het onderzoek is een omvangrijk boek, uitgegeven door het CAOP, het kennis en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein, gevestigd in Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.