Universiteit Leiden

nl en

Ellen van Beukering-Rosmuller

Universitair docent

Naam
Mr.dr. E.J.M. van Beukering-Rosmuller
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
e.j.m.van.beukering@law.leidenuniv.nl

E.J.M. van Beukering-Rosmuller is sinds 1 september 2010 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent.

Meer informatie over Ellen van Beukering-Rosmuller

E.J.M. van Beukering-Rosmuller is parttime universitair docent burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden. Zij heeft wetenschappelijke en praktijkervaring met diverse vormen van geschilbeslechting: rechtspraak, bindend advies en mediation. Naast onderwijs aan studenten geeft zij postacademisch onderwijs aan o.a. advocaten en bedrijfsjuristen.

Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Nijmegen en studeerde (cum laude) af in 1987.

Zij is (co)auteur van diverse boeken en artikelen, in het bijzonder op het terrein van de zakelijke geschilbeslechting, waaronder  ‘De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht’ (2013), ‘Geschilafdoening in zakelijke contracten’ (2007) en ‘Recht rond onderhandeling’ (2000). Zij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Nijmegen op haar proefschrift op vervoersrechtelijk terrein, getiteld ‘De expeditie-overeenkomst’.

Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbitrage (specifiek voor het onderdeel ADR).

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.211

Contact

 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2017), De juridische afdwingbaarheid van een mediationclausule. Een bespreking van de procesrechtelijke invalshoek, aan de hand van recente wetgevingsontwikkelingen, Tijdschrift voor Arbitrage 2017(1): 7-14.artikel in tijdschrift
 • Beukering E.J.M. van (2016), Burgerlijk (proces)recht en ADR. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 31-40.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A., Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Rest & J.I. van der (2015), Een aanzet voor een methodiek tot het voorkomen van (internationale) insolventies: verslag van verkennend praktijkonderzoek gericht op beter conflictmanagement bij bedrijven in zwaar weer, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2015(1): 45-58.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2014), Art. 96 Rv in de belangstelling. In het bijzonder de beslechting van juridische deelgeschillen in mediation, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/4(24): 57-62.artikel in tijdschrift
 • Beukering E.J.M. van & Adriaanse J.A.A. (2014), ADR/mediation bij (dreigende) insolventie, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/4(51): 113-119.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van & Schelven P.C. van (2013), De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht. Juridische gevolgen en betekenis voor de commerciële praktijk.. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.boek
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2013), De Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/2(14): 45-51.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2013), Mediation naast rechtspraak: ontwikkelingen in praktijk en wetgeving, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/4(50): 186-193.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2010), Zakelijk conflictmanagement in breed perspectief. Eisen en prikkels vanuit risicomanagement, kostenbeheersing, actualiteiten ADR/EDR en het juridisch kader., Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2010(14): 6-32.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2008), Boekbespreking Mediation Advocacy [Bespreking van: Schonewille M.A. (2007) Toolkit Mediation Advocacy] Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2008(12): 7-12.boekbespreking
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2007), Geschilafdoening in zakelijke contracten. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2007), Kabinetsreactie Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht (signalement), Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2007(11): 91-92.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2006), Imprevision en zelfregulering, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2006: 40-53.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2004), Aanpassings- en wijzingsbevoegdheden als materieelrechtelijk conflicthanteringsmechanisme, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2004: 427-438.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2004), Afgebroken contractonderhandelingen, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2004: 82-88.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2003), Enkele formele aspecten van mediation, mede in het licht van het Groenboek ADR, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2003: 30-36.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Barendrecht J.M. & Brenninkmeijer A.F.M. (2002), Mediation-onderwijs. Tilburg: Universiteit Leiden en Universiteit van Tilburg.boek
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), Mediation in plaats van civiele geschillenbeslechting door de rechter. In: Brand I., Hoogervorst E.M. (Red.) Recht(er) en belang. Deventer: Kluwer. 5-120.congresbijdrage
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), De FENEX-arbitrage, hoofdstuk 3B. In: Snijders H.J. & Meijer G.J. (Red.) Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Deventer: Kluwer. 373-392.boekdeel
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), Mediation naast rechtspraak in civielrechtelijke geschillen: een vergelijking tussen de Engelse en de Nederlandse situatie, Tijdschrift voor Mediation: 62-69.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), De juridische instrumenten van de mediator. In: Brenninkmeijer A.F.M. (Red.) De NMI-mediator. Rotterdam: NMI. 45-54.boekdeel
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), Ontwikkelingen op het terrein van mediation, in Nederland en daarbuiten. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), Waar mediation/ADR en civiele rechtspraak elkaar raken. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), Toetsingskader voor keuzen met betrekking tot de voorfase in het civiele procesrecht. Een rechtsvergelijkende verkenning(description of form). Instituut voor Privaatrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2002), Manuscript "Basisvragen van de mediator" en bijbehorende toetsingsvragen. In: Brenninkmeijer A.F.M. (Red.) De NMI-mediator. Rotterdam: NMI.boekdeel
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (13 september 2001), Mediation en ADR in het academisch onderwijs (Lezing) Symposium Mediation en ADR in het Academisch Onderwijs. Leiden.overig
 • Barendrecht J.M. & Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2000), Recht rond onderhandeling. Naar verbintenissenrecht, procesrecht en rechtspraktijk die sporen met moderne geschiloplossingsmethoden. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2000), De ontvangstexpediteur als cognossementhouder, Tijdschrift Vervoer en Recht(3): 61-65.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (2000), Invlechting van moderne inzichten over geschiloplossing in de arbitrale procedure, Tijdschrift voor Mediation 2000(1): 7-11.artikel in tijdschrift
 • Beukering-Rosmuller E.J.M. van (1998), Logistieke dienstverlening, Tijdschrift Vervoer & Recht: 91-96.artikel in tijdschrift
 • Barendrecht J.M. & Beukering-Rosmuller E.J.M. van (1998), Geschiloplossing in commerciele relaties, Nederlands Juristenblad: 2059-2068.artikel in tijdschrift
 • Beukering E.J.M. van (1996), Het EVO-verdrag en de internationale arbeidsverhouding. De getrapte verwijzingsregel in de praktijk. In: Kortmann S.C.J.J. (red.) Op recht, bundel opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 1-8.boekdeel
 • Beukering E.J.M. van (1992), De expeditie-overeenkomst (Dissertatie. Privaatrecht, Faculteit de Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen). Arnhem: Gouda Quint.dissertatie

Geen relevante nevenwerkzaamheden