Universiteit Leiden

nl en

Baanbrekende uitspraak over gedoogverklaringen voor coffeeshops

Demy Jongkind, promovenda en Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent, beiden werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht, zijn door Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) geïnterviewd over de Dienstenwet en het cannabisgedoogbeleid.

In december 2023 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het cannabisgedoogbeleid in de gemeente Roermond. Exploitanten van een coffeeshop hebben zowel een gedoogverklaring op grond van de Opiumwet als een exploitatievergunning (ook wel horecavergunning genoemd) op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig. Over de verhouding tussen die twee toestemmingen bestond veel onduidelijkheid. Die onduidelijkheid had onder meer betrekking op de vraag in hoeverre de Europese Dienstenrichtlijn bij de verlening van deze twee toestemmingen in acht moet worden genomen.

Kern van het geschil was dat de twee huidige exploitanten van een coffeeshop slechts een vergunning voor bepaalde tijd kregen, maar zij meenden recht te hebben op een vergunning voor onbepaalde tijd. De Raad van State oordeelt (kort samengevat) dat bij het verlenen van een horecavergunning relevant is om wat voor soort horeca het gaat. Het was duidelijk dat het hier om een coffeeshop ging en wat voor effecten op de leefomgeving dat met zich mee kan brengen. De handhaving van de openbare orde is een legitiem belang op grond waarvan een gemeente beperkingen mag opleggen op grond van de Dienstenwet: het is een dwingende reden van algemeen belang. De Raad van State oordeelde daarom dat zowel het aantal als de duur van de exploitatievergunningen beperkt mocht worden.

De Raad van State heeft daarnaast ook geoordeeld dat er ook nog een tweede grondslag in de Dienstenwet is om de geldigheidsduur van de vergunning te beperken, namelijk dat het aantal vergunningen beperkt is. En die overweging roept nog wel wat vragen op, want betekent dat er dan ook mededingingsruimte moet worden geboden? Daar geeft de uitspraak nog geen definitief antwoord op.

Meer weten over deze ontwikkeling?

Lees het volledige artikel

Foto: Alex Belogub via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.