Universiteit Leiden

nl en

Graduate School

Toelating

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingsprocedure tot de Graduate School van de Faculteit Goverance and Global Affairs. Aanvullende informatie is te vinden op de medewerkerswebsite.

De eisen voor de toelating tot het promotietraject staan vermeld in het promotiereglement. Als je aan deze eisen voldoet en je een begeleider hebt gevonden, kun je toelating aanvragen bij de Graduate School of Governance & Global Affairs door je aan te melden via de PhD Applicant Login. Hierbij moeten alle gevraagde documenten worden geupload. 

Neem voor verdere informatie en inloggegevens contact op met Graduateschool@fgga.leidenuniv.nl.

Dit is bedoeld voor de formele, academische toelating tot het promotietraject en moet vóór de start van je opleiding worden ingediend. 

 • De instemming van de promotor moet worden geupload, maar dit mag een simpel (email) bericht van de promotor aan de PhD kandidaat zijn.
 • In de Application wordt gevraagd naar Evidence of English language competencies. Aanlevering hiervan is niet verplicht; het is voor de Graduate School geen toelatingseis. De promotor zal de Engelse taalvaardigheid meenemen in zijn/haar instemming om de promovendus te kunnen begeleiden.
 • In de Application wordt gevraagd naar een Recommendation letter; Aanlevering hiervan is niet verplicht.”

Het is verstandig om de volledige aanvraag minimaal twee maanden voor aanvang van het promotietraject in te dienen. Als je een visum en/of verblijfsvergunning nodig hebt, dien je aanvraag dan minimaal drie maanden voor de startdatum van je opleiding in. De promotor moet bevestigen dat hij of zij bereid is je als kandidaat (promovendus) te accepteren voordat verdere stappen kunnen worden ondernomen. De formele beslissing over toelating berust bij de decaan van de Graduate School. Bij toelating ontvangt de promovendus (en de promotor) een formele acceptatiebrief van de decaan. Voor meer informatie over de toelatingsprocedure kun je contact opnemen met de Graduate School

Download een sjabloon voor een onderzoeksvoorstel dat je zou kunnen gebruiken.

Financiering

Bij het starten van je promotie aan de Universiteit Leiden kun je solliciteren op een door de universiteit gefinancierde of zelf gefinancierde positie. Door de universiteit gefinancierde PhD-posities vormen een vierjarige fulltime (of vijfjarige 0,8-fte) onderzoekspositie met volledige financiering en vereisen dat kandidaten ongeveer 15% van hun tijd aan onderwijs besteden. Vacatures voor betaalde promotieplaatsen worden op de Universitaire Website geplaatst. 

Zelf gefinancierde promovendi ontvangen hun financiering uit andere bronnen dan de Universiteit Leiden, waardoor deeltijdarrangementen mogelijk zijn. Zelf gefinancierde kandidaten mogen geen lesgeven in het reguliere curriculum. Wanneer je solliciteert naar een functie met eigen middelen, lever dan volledige en nauwkeurige informatie aan over de eventuele gedekte financiering en/of jouw plannen om externe financiering aan te vragen. In de rechter balk vind je een aantal beurzen waarmee je jouw PhD aan de Leiden Graduate School of Governance & Global Affairs kunt financieren. Behalve financiering zijn er verschillende andere financiële onderwerpen die nuttig voor je zouden kunnen zijn. 

Een baan combineren met een PhD?

Dat kan bij het Leiden University Dual PhD Centre. Het centrum richt zich op buitenpromovendi die een deel van hun werktijd besteden aan wetenschappelijk onderzoek rond een thema uit hun beroepspraktijk. Het Centre helpt deze duale promovendi bij het ontwikkelen van een onderzoeksplan, verzorgt opleidingen en zorgt ervoor dat hun onderzoek past binnen een wetenschappelijke discipline en Graduate School, en aansluit bij het onderzoek van een potentiële promotor. Een unieke kans voor de promovendus, de werkgever en voor de wetenschap.

Internationale kandidaten

Internationale promovendi hebben mogelijk een visum, verblijfsvergunning en/of werkvergunning nodig. Leiden University Service Centre International Staff (SCIS) kan je hierbij helpen. 

Je kunt de informatie over visa en verblijfsvergunningen ook online raadplegen, of kijken op de website van Euraxess.nl

FGGA Graduate School Go-No Go richtlijnen

Januari 2022

Het ‘Go-No Go’-moment vindt plaats aan het einde van het eerste jaar van het promotietraject [of tot 18 maanden voor externe promovendi/parttime promovendi]. Deze procedure is bedoeld om de productie van hoogwaardige proefschriften in de faculteit te garanderen, gemeenschappelijke normen te waarborgen en de verwachtingen voor promovendi en begeleiders over de geboekte vooruitgang duidelijk te maken.

Voorwaarde voor de succesvolle afronding van de Go-No-Go-procedure is het overleggen van een bevredigend PhD-rapportage met de belangrijkste onderzoeksvragen, theorieën en methoden die in het proefschrift zullen worden gebruikt, evenals een realistisch werkschema voor het promotieonderzoek. Het doel van de Go-No-Go-procedure is ervoor te zorgen dat zowel de promovendus als de begeleiders duidelijkheid hebben over de voortgang van het proefschrift en vertrouwen hebben in de kans op voltooiing ervan.

PhD rapportage

De promovendus dient in overleg met de promotor een document in dat alle of de meeste van de volgende elementen kan bevatten:

 • Inleiding. Onderzoeksonderwerp, onderzoeksvraag, wetenschappelijke en reële betekenis van de vraag
 • Literatuuroverzicht. Overzicht van bestaand onderzoek, identificatie van onderzoekshiaten die de onderzoeksvraag rechtvaardigen.
 • Theorie. Dit kan worden gecombineerd met het literatuuronderzoek of als een apart onderdeel worden gepresenteerd. Het kan eventueel een theoretisch kader bevatten.
 • Hypothese, variabelen en het centrale argument dat in het proefschrift wordt getoetst of aangevoerd. Als het werk deductief is, wordt verwacht dat deze sectie zal worden opgenomen.
 • Methoden en onderzoeksopzet. Deze sectie moet een overzicht geven van de brede methodologische benadering die in het proefschrift wordt gebruikt (bijv. kwalitatief/kwantitatief/etnografisch/interpretatief) en de rechtvaardiging van de belangrijkste methodologische keuzes (gegevensbronnen; grondgedachte voor de selectie van casussen) die in het proefschrift worden gebruikt.
 • Structuuroverzicht. Dit gedeelte geeft een overzicht van de hoofdstukken van het proefschrift met een overzicht van één alinea van de inhoud van elk hoofdstuk. Als het proefschrift bestaat uit een verzameling artikelen, moet een overzicht van de geplande artikelen worden opgenomen.
 • Een werkschema met een tijdlijn van het geprojecteerde onderzoekswerk. bijv. (“maanden 1-3: theorieontwikkeling; maanden 4-6 pilotstudie; maanden 12-15 veldwerk in Ghana, etc.).
 • Bibliografie. Dit moet blijk geven van een grondige kennis van de huidige literatuur.

Procedure

De promovendus bezorgt de rapportage op een afgesproken datum bij de promotor volgens bovenstaande richtlijnen. Binnen een maand na indiening beoordelen de promotor en copromotoren het document en stemmen in onderling overleg af of de kandidaat mag doorgaan met het promotietraject.Het wordt aanbevolen om een geschikte derde, externe beoordelaar door de promotoren wordt uitgenodigd om het Go-No Go-document te beoordelen. Dit is niet verplicht, maar zou nuttig kunnen zijn om een ​​objectief extern oordeel te krijgen over de voortgang van de kandidaat en haar/zijn geschiktheid voor het promotietraject.

Indien de promovendus, behoudens bijzondere omstandigheden, een No-Go krijgt, wordt haar/hem verzocht het promotietraject binnen de faculteit te beëindigen. De promovendus komt dan niet meer in aanmerking om andere promotoren binnen FGGA te benaderen voor begeleiding.

Als de promovendus een Go krijgt, kan zij/hij verder met het PhD traject bij FGGA.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.