Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Insolvency Close-out Netting: A comparative study of English, French and US laws in a global perspective

Op 1 december 2020 verdedigde Bernadette Muscat haar proefschrift 'Insolvency Close-out Netting: A comparative study of English, French and US laws in a global perspective'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr.drs. M. Haentjens en prof.mr. B. Wessels.

Auteur
Bernadette Muscat
Datum
01 december 2020
Links
Leids Repositorium

Dit onderzoek beschouwt de ontwikkeling van het concept van faillissementsverrekening onder de wetten van Engeland, Frankrijk en de VS als representatief voor respectievelijk common law, civil law en eclectische systemen. Het concludeert dat de rechtsstelsels van deze jurisdicties de erkenning van faillissementsverrekening in verschillende mate hebben beïnvloed. Het Engelse gewoonterecht heeft de meeste invloed uitgeoefend, terwijl het Franse regime het meest bereid is zich te ontwikkelen volgens marktpraktijken, ondanks de voorschriften van het burgerlijk recht. Het Amerikaanse rechtssysteem oefent een meer evenwichtige invloed uit. Deze conclusies zijn gebaseerd op voorlopige antwoorden op drie deelvragen, namelijk (i) of de ontwikkeling van vervroegde verrekening in deze jurisdicties is beïnvloed door nationale verrekeningsregels, (ii) of de erkenning die aan verrekening is gegeven bepalingen zijn beïnvloed door de normen van nationale insolventiewetten en insolventiedoelstellingen van de staat, en (iii) of er, na de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009, een convergentie kan worden opgemerkt in de beperkingen die worden opgelegd aan de erkenning van vervroegde verrekeningsbepalingen onder hun nationale afwikkelingsregelingen.

De keuze van de onderzoeksvraag dient om de nationale salderingsregimes van Engeland, Frankrijk en de VS in een mondiaal perspectief in kaart te brengen. Het probeert vanuit verschillende perspectieven het aanpassingsvermogen en de ontvankelijkheid van hun nationale rechtstelsels te onderzoeken om aan deze belangrijke contractuele bepaling tegemoet te komen, en dient om stereotypen te ontraadselen die met bepaalde rechtsgebieden in verband zijn gebracht in hun benadering en bereidheid om de rechten van schuldeisers te eerbiedigen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.