Universiteit Leiden

nl en

'Goodwill in de jaarrekening volgens Nederlandse verslaggevingsgrondslagen'

Dr. D.H. van Offeren, van de afdeling Bedrijfswetenschappen, publiceerde samen met dhr. G. van Santen en mw. L. Dikker (beiden EY-accountant) in het decembernummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) het artikel 'Goodwill in de jaarrekening volgens Nederlandse verslaggevingsgrondslagen'.

Korte inhoud van de publicatie;

Het decembernummer heeft als thema: Het Jaar 2016 verslagen. In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen in de jaarverslagen van ondernemingen besproken.

Aanleiding om aandacht te besteden aan de goodwill is de wetswijziging van eind 2015. Vanaf 2016 dient goodwill die van derden is verkregen, te worden geactiveerd en te worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. Na een beschouwing van alternatieve verwerkingsmethoden van goodwill die in de theorie en praktijk bekend zijn, zoals activeren en niet-afschrijven en goodwill direct ten laste van het vermogen of van het resultaat te brengen, hebben wij voor 107 niet-beursgenoteerde ondernemingen onderzocht hoe goodwill wordt verwerkt in de praktijk van de jaarverslggeving. De grootste verschillen bleken te bestaan in de gekozen afschrijvingsperiode. Die varieerde van vijf tot twintig jaar. De gepresenteerde cijfers van vermogen en resultaat kunnen aanmerkelijk worden beïnvloed door de gekozen afschrijvingsperiode, omdat goodwill en de afschrijvingslasten daarvan materiële posten op de balans en de winst- en verliesrekening zijn.

Voor het lezen van het gehele artikel, klik hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.