Universiteit Leiden

nl en

Joost Westerweel aangesteld als AIO voor de Thorbecke-leerstoel

Joost Westerweel is aangesteld als promovendus voor het promotieonderzoek bij de Thorbecke-leerstoel. Daarmee vult hij de vacature op die door het Instituut voor Publiekrecht van de Faculteit der Rechtgeleerdheid van Universiteit Leiden is uitgezet.

De titel van dit door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gefinancierde onderzoek luidt: Gemeenterecht als georganiseerde democratie. Over inpassing van nieuwe concepten in bestaande structuren.

Het onderzoek is gericht op het institutionele decentralisatierecht en heeft een primaire focus op gemeenten, zonder de relevante overlap met provincies en waterschappen uit het oog te verliezen. Dit institutionele decentralisatierecht wordt bestudeerd als uitdrukking van een aantal (overlappende) democratieconcepten. De sporen, bijvoorbeeld, van de wens van de gemeentewetgever om een representatieve en deliberatieve democratie te organiseren, zijn duidelijk aanwijsbaar.

Binnen het project wordt onderzocht welke democratieconcepten op welke wijze zijn vertaald in het geldende Nederlandse decentralisatierecht. De relevante democratieconcepten worden daarvoor afgeleid uit de beginselen van de gedecentraliseerde democratische rechtsstaat en uit politicologische literatuur. Daarnaast wordt onderzocht hoe het ‘institutionele-gemeenterecht-als-georganiseerde-democratie’ kan worden geoperationaliseerd voor het debat over lokale bestuurlijke vernieuwing. Het doel van het onderzoek is het juridisch concretiseren van abstracte discussies over botsende democratieconcepten en het conceptualiseren van concrete discussies over specifieke wijzigingsvoorstellen.

Prof. mr. M.J. Cohen, bijzonder hoogleraar Decentrale overheden (Thorbecke-leerstoel), treedt op als promotor en mr. G. Boogaard, universitair docent Staats- en Bestuursrecht, zal de dagelijkse begeleiding van het promotieonderzoek op zich nemen.

Mr. J. Westerweel is junior docent aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht. Hij is afgestudeerd in zowel Geschiedenis, met de Master Political Culture and National Identities, als Rechtsgeleerdheid, met de Master Staats- en Bestuursrecht. Vanaf september zal hij zijn promotietraject starten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.