Universiteit Leiden

nl en

Het Nederlandse water is schoner, maar het kan beter

In het Nederlandse oppervlaktewater komen flink minder bestrijdingsmiddelen voor dan enkele decennia geleden maar de behaalde winst dateert voornamelijk van vóór 2001. Eén à twee procent van het landbouwareaal zorgt nu voor de grootste problemen. Dit staat in ‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’, een boek onder redactie van de Leidse onderzoekers prof.dr. Geert de Snoo en dr. Martina Vijver.

On line bestrijdingsmiddelenatlas

De samenstellers, beiden verbonden aan het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), hebben zich gebaseerd op de bestrijdingsmiddelenmetingen van alle waterbeheerders in Nederland. Het CML heeft ook een internetinstrument ontwikkeld waarmee de verzamelde monitoringsgegevens online zijn te bekijken.

Betere algehele waterkwaliteit mogelijk

Een algemene maatregel die zeker helpt is een bufferzone van 1,5 meter waar geen bestrijdings- middel terecht mag komen langs alle slootkanten.

Volgens de onderzoekers kan de algehele waterkwaliteit in Nederland beter worden door het instellen van een spuitvrije bufferzone van 1,5 meter breed langs sloten. Ook kunnen zogenoemde 90%-driftreducerende spuitdoppen verplicht worden gesteld. Zo kan voorkomen worden dat bestrijdingsmiddelen buiten het bespoten perceel terecht komen door verwaaiing. Dat dat zeker effect heeft, mag blijken uit het feit dat Nederland 350.000 kilometer sloot heeft: bijna 9 keer de omtrek van de aarde. Deze algemene maatregelen zijn zinvol met het oog op de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en granen.

Hoge concentraties in specifieke gebieden

Eén à twee procent van het landbouwareaal zorgt voor een groot deel van de problematiek.

Een à twee procent van het landbouwareaal zorgt echter voor de grootste problemen aangezien daar hoge concentraties van bepaalde middelen in het oppervlaktewater worden aangetroffen. Het betreft met name de afwateringsgebieden in de regio’s Delfland, Rijnland (Zuid-Holland) en de Bommelerwaard (Gelderland). De teelten waar het hier om gaat zijn die van maïs en bollen, en de teelt in kassen. De problematiek in specifieke knelpuntgebieden kan verminderen door regionale inperking van het gebruik van bepaalde middelen en/of het realiseren van effectieve regionale projecten.

Antwoorden

‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’ geeft antwoord op vragen als:

  • Waar en wanneer worden bestrijdingsmiddelen in het water aangetroffen en worden daarbij de normen overschreden?
  • Wat is de oorzaak dat bestrijdingsmiddelen in het water komen?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het water voor de daarin levende planten en dieren?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen om de milieubelasting te verminderen?

Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit 
Geert R. de Snoo & Martina G. Vijver (red) 
180 pagina’s ISBN: 978-90-5191-170-1 
Bestellen (hard copy) of downloaden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie