Universiteit Leiden

nl en

Boek

Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit

Boek over bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit

Auteur
Geert R. de Snoo & Martina G. Vijver
Datum
15 juni 2012
Links
Download het boek (PDF)

Nederland - waterland; Nederland - boerenland. Het agrarisch grondgebruik is intensief en het water altijd dichtbij. Voor de bescherming van onze gewassen tegen plagen, ziekten en onkruiden worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Onbedoeld kunnen deze stoffen terecht komen in het omliggende milieu, zoals het oppervlaktewater en mogelijk schade veroorzaken aan de daarin voorkomende planten en dieren. Hoe groot deze schade is, is vaak moeilijk in te schatten. In de media komen veelvuldig tegenstrijdige berichten voor. Sommigen spreken over de zware belasting die bestrijdingsmiddelen voor het milieu betekenen, anderen leggen juist de focus op de vorderingen bij het terugdringen van milieubelasting, weer anderen beschrijven vooral het nut van bestrijdingsmiddelen in de intensieve landbouw in relatie tot de voedselzekerheid.

Regelmatig publiceren overheden over de voortgang van het bestrijdingsmiddelen beleid, zoals bijvoorbeeld recentelijk met het tot stand komen de evaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming (voorjaar 2012). Met dit boek beogen wij duidelijkheid te geven over de stand van zaken wat betreft bestrijdingsmiddelen en de waterkwaliteit in Nederland. Doel van dit boek is om een antwoord te geven op een aantal vragen met
betrekking tot het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het water in Nederland:

  • Waar en wanneer worden bestrijdingsmiddelen in het water aangetroffen en worden daarbij de normen overschreden?
  • Wat is de oorzaak dat bestrijdingsmiddelen in het water komen?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het water voor de daarin levende planten en dieren?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen om de milieubelasting te verminderen?

In het boek hebben de auteurs nadrukkelijke getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van de
metingen van bestrijdingsmiddelen in het water. Voor het actuele voorkomen van bestrijdingsmiddelen of gegevens op het niveau van individuele stoffen in het Nederlandse oppervlaktewater wordt verwezen naar de website: www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.