Universiteit Leiden

nl en

Dick Stufkens Prijs 2009 voor chemicus Diego Millo

De Dick Stufkens Prijs 2009 wordt toegekend aan dr. Diego Millo voor zijn proefschrift “Combined Electrochemistry and Raman Spectroscopy of Heme Proteins”. De prijs, die bestaat uit een getuigschrift en een geldbedrag van 1.000 euro, wordt op 12 november tijdens het 15-jarig jubileumsymposium van de HRSMC uitgereikt.

In zijn proefschrift beschrijft Diego het ontwerp en de toepassing van een spectro-elektrochemische cel, die het mogelijk maakt om redox-eiwitten gecontroleerd tussen hun verschillende oxidatietoestanden te schakelen en tegelijkertijd de daarbij optredende struktuurveranderingen via Raman spectroscopie te bestuderen.

Dick Stufkens Prijs

De Dick Stufkens Prijs wordt jaarlijks toegekend aan het beste proefschrift van een aan de Holland Research School of Molecular Chemistry (HRSMC) gelieerde promovendus. De prijs, die bestaat uit een getuigschrift en een geldbedrag van 1.000 euro, wordt op 12 november tijdens het 15-jarig jubileumsymposium van de HRSMC uitgereikt door prof. dr. Ad Oskam in het KNAW-gebouw. De laureaat houdt tijdens dit symposium een voordracht over het onderzoek beschreven in zijn proefschrift.
De jury van de Dick Stufkens Prijs verwacht dat het werk van Diego Millo veel impact zal hebben. Diego’s werk leidde al tot niet minder dan 7 publikaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Diego Millo

Diego voerde zijn promotieonderzoek uit in het LaserCentrum aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde op 11 november 2008 (promotor was prof. dr. C. Gooijer; co-promotor was dr. G. van der Zwan). Tegenwoordig werkt hij als postdoc in de groep van prof. Peter Hildebrandt aan de Technische Universiteit te Berlijn.

Redox eiwitten

Redox eiwitten spelen een zeer belangrijke rol in de levende natuur zowel als katalysatoren van belangrijke reakties als in de energiehuishouding van de cel. Vooraanstaande vertegenwoordigers zijn redox-eiwitten die één of meerdere heem-groepen bevatten zoals peroxidases, cytochromen en hemoglobine.

In de loop van de jaren is het gelukt om kwantitatieve elektrochemische metingen te verrichten aan de redox-processen van zulke eiwitten, waarbij modificatie van het gebruikte elektrodeoppervlak van cruciaal belang bleek om een voldoende snel en reversibel elektronen transport tussen die elektrode en de elektro-aktieve groepen in het eiwit tot stand te brengen. Daarnaast is meer recent gebleken dat van stoffen geadsorbeerd op bepaalde, micro-gestructureerde metaaloppervlakken Raman spectra en in het bijzonder resonantie-Ramanspectra verkregen kunnen worden met een gevoeligheid die vele ordes van grootte hoger is dan voor Raman spectroscopie in oplossing.

Met deze zogenaamde surface enhanced (resonantie) Raman spectroscopie ( SER(R)S ) worden gevoeligheden bereikt die voldoende zijn om van monomoleculaire lagen (en in het uiterste geval zelfs van enkele moleculen) Raman spectra van hoge kwaliteit te verkrijgen.

Diego Millo heeft nu kans gezien om elektrode-oppervlakken zodanig te modificeren dat hieraan een monolaag van bepaalde heem-eiwitten specifiek adsorbeert op dusdanige wijze dat het eiwit elektroaktief blijft en dat tevens een sterk SERRS effekt optreedt. In zijn proefschrift demonstreert hij op overtuigende wijze dat het in een elektrochemische cel met een dergelijke gemodificeerd elektrode mogelijk is om van minieme hoeveelheden van een heem-eiwit simultaan de elektrochemie te bestuderen en goed opgeloste Raman spectra te verkrijgen van de diverse redoxtoestanden wat gedetailleerde informatie levert over de optredende struktuur- en conformatie veranderingen.

Over de HRSMC

De HRSMC werd in 1994 opgericht en is een door de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW) erkende onderzoeksschool. De onderzoeksschool verenigt experimentele en theoretische onderzoeksgroepen van de Universiteit van Amsterdam (penvoerder), de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden die werken op het gebied van de moleculaire chemie en fysica. Naast het creëren van de optimale omstandigheden voor verdere samenwerking tussen de deelnemende groepen, verzorgt de school een uitgebreid en internationaal hoog aangeschreven onderwijsprogramma voor promovendi. Prof. Dick Stufkens†, wetenschappelijk directeur in de periode van 1997 tot 2001, is een van de drijvende krachten geweest achter de HRSMC. Hij zorgde er onder andere voor dat de HRSMC ook internationaal voor het voetlicht is gekomen.

Op 12 november wordt de Dick Stufkens Prijs 2009 uitgereikt door prof.dr. Ad Oskam (vriend en collega van prof.dr. Dick Stufkens) tijdens het jaarlijkse HRSMC symposium in het gebouw van de KNAW. Dit jaar heeft het symposium een extra feestelijk tintje vanwege het 15-jarig jubileum van de HRSMC. Om deze reden is het niet een symposium van één dag, maar van twee dagen op donderdag 12 en vrijdag 13 november. Bovendien zijn er ook lezingen van buitenlandse, prominente sprekers zoals van prof.dr. A. Fürstner en prof.dr. T. Ziegler. Daarnaast zal het wetenschappelijk programma bestaan uit lezingen van HRSMC-promovendi en HRSMC-stafleden (prof.dr. Hermen Overkleeft, prof.dr. Maurice Janssen en prof.dr. Peter Bolhuis). Belangstellenden van buiten de HRSMC zijn van harte welkom, voor informatie zie: http://www.hrsmc.nl/symposium.html

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.