Universiteit Leiden

nl en

Business & Law Research Network

Other books

Below you will find a collection of books, other than those in the BLRN book series, to which members of BLRN have contributed.

Medezeggenschap in breed perspectief

Coördinerend redacteuren: Harold Koster, Cees de Groot & Renate Vink-Dijkstra (tevens auteurs). Andere auteurs van BLRN: Gert-Jan Boon & Jessie Pool.

Wekelijks gaat het in de media over organisaties en medezeggenschap. De achtergronden zijn boeiend, en de juridische aandachtspunten en uitdagingen zijn al even interessant. Het ontbrak aan een goed en actueel boek dat het gehele terrein van de medezeggenschap bestrijkt. Medezeggenschap in breed perspectief behandelt de relevante onderwerpen op het gebied van medezeggenschap, zowel binnen als buiten de Wet op de Ondernemingsraden.

In de ondernemings- en arbeidsrechtpraktijk van tegenwoordig vormt medezeggenschap een van de kernonderdelen. Dit boek biedt de lezer een brede bespreking van de meest relevante medezeggenschapsrechtelijke onderwerpen. Het doorloopt de relevante momenten uit het proces van medezeggenschap in brede zin. Het doel van de auteurs is de lezer een overzicht te geven van de voor medezeggenschap relevante onderwerpen in breed perspectief. Daarmee is dit boek geschikt voor juristen, advocaten, adviseurs, gevorderde rechtenstudenten en andere geïnteresseerden in dit altijd boeiende en dynamische vakgebied.

Coordinating editors: Harold Koster, Cees de Groot & Renate Vink-Dijkstra (also authors). Other authors from BLRN: Gert-Jan Boon & Jessie Pool.

Every week the media discusses organizations and employee participation. The backgrounds are fascinating, and the legal concerns and challenges are equally interesting. What has been lacking is a good, up-to-date book that covers the entire field of participation. Medezeggenschap in breed perspectief covers the relevant topics in the field of participation, both within and outside the Wet op de Ondernemingsraden.

In today's corporate and labor law practice, participation is one of the core components. This book offers the reader a broad discussion of the most relevant participation law topics. It goes through the relevant moments in the process of participation in a broad sense. The authors' goal is to provide the reader with an overview of the topics relevant to participation in a broad perspective. This makes the book suitable for lawyers, attorneys, consultants, advanced law students and others interested in this always fascinating and dynamic field.

Bedrijfsovername

Coördinerend redacteuren: Maarten van Buuren en Harold Koster (tevens beiden auteur). Andere auteurs van BLRN: Cees de Groot en Jessie Pool.

Bijna dagelijks gaat het in de media over voorgenomen, succesvolle of mislukte bedrijfsovernames. Niet alleen de achtergronden zijn boeiend, maar ook de juridische aandachtspunten en uitdagingen. In de huidige ondernemingsrechtpraktijk vormt de bedrijfsovername namelijk één van de kernonderdelen. Bedrijfsovername bespreekt de meest relevante ondernemingsrechtelijke onderwerpen en alle relevante juridische facetten van het proces van een bedrijfsovername. Dit handboek bevat daarnaast twee complementaire bijdragen over fiscale aspecten, koopsombepaling en waardering.

De titel is geschreven door experts in hun vakgebied en kent een praktisch-wetenschappelijke insteek. De focus ligt hierbij op private ondernemingen. Dit maakt het handboek met name waardevol voor juristen, advocaten en andere overnameadviseurs.

Coordinating editors: Maarten van Buuren and Harold Koster (also both authors). Other authors from BLRN: Cees de Groot and Jessie Pool.

Almost daily the media discusses proposed, successful or failed business takeovers. Not only the backgrounds are fascinating, but also the legal concerns and challenges. Indeed, in today's business law practice, corporate acquisitions are one of the core components. Bedrijfsovername (Corporate Takeover) discusses the most relevant corporate law topics and all relevant legal facets of the process of a corporate acquisition. This handbook also contains two complementary contributions on tax aspects, purchase price determination and valuation.

The book is written by experts in their field and has a practical-scientific approach. The focus here is on private companies. This makes the handbook particularly valuable for lawyers, attorneys and other acquisition advisors.

Panta Rhei

Coördinerend redacteuren: Yvonne Erkens, Cees de Groot & Chris van Oostrum (tevens auteurs). Andere auteurs van BLRN: Alette Jansen & Harold Koster.

De bijdragen zijn van de hand van onderzoekers die zich vanuit allerlei disciplines binnen het recht bezighouden met vraagstukken rondom milieu en klimaat, fatsoenlijk werk, mensenrechten, duurzaam ondernemen en beleggen en de rol die het recht daarbij kan en moet spelen. De rode draad in dit boek wordt gevormd door de Sustainable Development Goals – SDG’s – van de Verenigde Naties, een pakket van 17 ontwikkelingsdoelen die zich uitstrekken over vijf dimensies: People (mensen), Planet (planeet/milieu), Prosperity (opbrengst/winst), Peace (streven naar vrede) en Partnership (samenwerking). De verschillende ontwikkelingsdoelen staan soms op gespannen voet met elkaar, al is die spanning tegelijk de kracht van de SDG’s. Duurzame ontwikkeling is enkel te bereiken door evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Deze bundel draagt daar vanuit de wetenschap aan bij en is om die reden zeer geschikt voor de lezer die op zoek is naar een overzicht van de diverse juridische vraagstukken rondom duurzaamheid.

Coordinating editors: Yvonne Erkens, Cees de Groot & Chris van Oostrum (also authors). Other authors of BLRN: Alette Jansen & Harold Koster.

The contributions are made by researchers who, from a variety of disciplines within the law, deal with issues concerning the environment and climate, decent work, human rights, sustainable business and investment, and the role that the law can and should play in these areas. The main line running through this book is the United Nations Sustainable Development Goals - SDGs - a set of 17 development goals spanning five dimensions: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. The various development goals are sometimes at odds with each other, although this tension is at the same time the strength of the SDGs. Sustainable development can only be achieved by balancing ecological, economic and social interests. This volume contributes to that from a scholarly perspective and for that reason is well suited for the reader looking for an overview of the various legal issues surrounding sustainability.

This website uses cookies.  More information.