Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Evaluatie pilot jongerenrechtbanken

De effectiviteit van het pilotproject Jongerenrechtbanken wordt onderzocht middels een programma-, proces- en effectevaluatie op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Looptijd
2015 - 2018
Financiering
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

Het pilotproject Jongerenrechtbanken vindt plaats op drie middelbare scholen in Amsterdam. Het doel van de pilot is om conflicten binnen de school op te laten lossen door leerlingen zelf, zonder daarvoor naar bijvoorbeeld de politie te stappen. De afdoeningen van de jongerenrechtbank zijn gericht op herstel voor alle partijen.

Gedurende het schooljaar 2015-2016 is een programma evaluatie en een proces evaluatie uitgevoerd naar het project. Beoogd is te onderzoeken in hoeverre de pilot op een programmatische wijze is opgezet en in hoeverre de doelgroep die men beoogt te bereiken ook daadwerkelijk bereikt wordt met dit project. Met de procesevaluatie is beoogd te onderzoeken in hoeverre de praktische uitvoering van het pilotproject in lijn is met het project- en werkplan en het draaiboek voor de zittingen, zoals deze vooraf zijn opgesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat gedurende de uitvoering van het project de uitvoerders tegen knelpunten aangelopen zijn die niet eerder voorzien konden worden (Procesevaluatie van de pilot jongerenrechtbanken). Over een aantal zaken bestaat nog geen eenduidigheid tussen de verschillende docenten en scholen. Dit betreft bijvoorbeeld welke zaken er geschikt zijn voor de behandeling door de jongerenrechtbank, hoe de aanmelding van zaken dient plaats te vinden, maar ook wat de rollen van de verschillende betrokkenen zijn en welke rol de politie speelt in het project. Hierover moet nadere afstemming plaatsvinden tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de jongerenrechtbank. Op basis van het onderzoek zijn daarnaast een aantal (praktische) aanbevelingen geformuleerd.

Gedurende het schooljaar 2017-2018 zal een effect evaluatie uitgevoerd worden. Enerzijds wordt beoogd de juridische waarde van de jongerenrechtbank te onderzoeken, door het project te onderwerpen aan een juridische analyse, gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en het internationale kinderrechtelijk kader. Anderzijds wordt beoogd te onderzoeken in hoeverre de vooraf opgestelde doelstellingen geeffectueerd worden in de praktijk. Op basis van het de resultaten uit dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre de jongerenrechtbank een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande afdoeningen in het jeugdstrafrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.