Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Dit onderzoek evalueert de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen die per 1 januari 2015 is ingevoerd.

Looptijd
2021 - 2022
Contact
Kartica van der Zon
Financiering
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Partners

In 2015 is de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen ingevoerd. Het hoofddoel van deze wet was een effectievere en efficiëntere jeugdbescherming. Daarmee werd bedoeld dat tijdig de juiste kinderbeschermingsmaatregel zou worden getroffen waarbij het belang van het kind voorop zou staan. Dit hoofddoel valt vervolgens uiteen in een vijftal subdoelen. In dit onderzoek wordt bezien in hoeverre de subdoelen zijn behaald. Daarnaast wordt gekeken naar de context waarbinnen de wet moet worden uitgevoerd.

Eerder heeft Regioplan in opdracht van het WODC een evaluatiekader opgesteld. Op basis van dit evaluatiekader zijn eerder een nulmeting en tussenevaluatie uitgevoerd. Dit onderzoek vormt de eindevaluatie van de wet.

De onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van dossieronderzoek, jurisprudentieonderzoek, literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen. Dit onderzoek wordt verricht door middel van sociaalwetenschappelijk en juridisch onderzoek. Het onderzoek wordt dus in nauwe samenwerking uitgevoerd door wetenschappers uit deze disciplines.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.