Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Openbaar Bestuur & Maatschappelijke Democratie

Binnen dit onderzoeksprogramma wordt onderzoek gedaan naar zowel de relatie van maatschappelijke organisaties met het openbaar bestuur als naar het organiserend en politiek vermogen van deze maatschappelijke organisaties. Als zodanig biedt dit onderzoeksprogramma, en de leerstoel waaraan het verbonden is, unieke expertise over het functioneren van de maatschappelijke democratie vanuit een bestuurskundig perspectief. Dit onderzoeksprogramma bevat verschillende onderzoekslijnen die onderstaand aan bod komen.

Contact
Caelesta Braun

Voor een inleiding op het onderzoeksprogramma, lees hier de oratietekst of bekijk het visuele verslag. Of bekijk onderstaande video-explainer. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Maatschappelijke organisaties, zoals werkgeversorganisaties, bedrijven, vakbonden, NGOs tot burgerbewegingen, kunnen een belangrijke tegenspeler van het openbaar bestuur vormen. Ze kunnen relevant informatie aandragen voor goede besluitvorming of een rol spelen in de uitvoering ervan. De betrokkenheid van maatschappelijke organisaties wordt door (inter)nationale overheden dan ook vaak als een noodzakelijke voorwaarde voor effectief en responsief beleid gezien. Veel overheiden experimenteren daarom ook met diverse consultatie- en participatievormen, onder andere door nieuwe technologie en innovatie participatietechnieken in te zetten. Ondanks de ervaren noodzaak en relevantie van samenwerking met maatschappelijke organisaties, leidt deze betrokkenheid ook tot twijfels over de legitimiteit en effectiviteit ervan.

De samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties en de uitdagingen waar beleidsmakers hierbij voor staan vormt dan ook een langlopend onderzoeksthema binnen het onderzoeksprogramma Public Governance en Civil Society. Veelal vormgegeven via adviesopdrachten en het verzorgen van masterclasses en workshops. Kijk hier voor meer informatie.

De betrokkenheid van maatschappelijke organisaties wordt zowel als vloek en zegen gezien voor regulering en toezicht. Enerzijds kan de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties leiden tot oneigenlijke beïnvloeding en daarmee tot regulatory capture. Anderzijds kan het leiden tot meer responsieve en legitieme regulering en het toezicht erop. Op basis van twee grootschalige onderzoeksprojecten (2-Capture: the driving forces of regulatory capture; gefinancierd door NWO Vidi; 2016-2022) en Reconnect; gefinancierd via NWO Norface 2020-2023) worden verschillende dimensies belicht om zo meer inzicht te krijgen op de omstandigheden waaronder de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties leidt tot responsieve regulering.

Voor meer informatie over de onderzoeksoutput van het 2-Capture onderzoeksproject, kijk hier voor een interactieve PDF met de onderzoeksoutput.

Voor meer informatie over het Reconnect project, klik hier voor de internationale website.

 
 

Maatschappelijke organisaties, variërend van werkgeversorganisaties, vakbonden, NGOs en (adhoc)burgerbewegingen vormen een cruciale schakel tussen individuele burgers en hun bijdrage aan het maatschappelijk leven (maatschappelijke participatie) en de vertegenwoordiging van hun belangen in politiek en bestuur (politieke participatie). Alleen als deze schakelfunctie optimaal functioneert, kan de maatschappelijke democratie als een legitieme aanvulling op de representatieve democratie functioneren. Een van de belangrijke pijlers van het onderzoeksprogramma Public Governance & Maatschappelijke Democratie is dan ook het organiserend vermogen van maatschappelijke organisaties. Met andere woorden hoe houden ze zich succesvol staande als maatschappelijke organisatie en hoe zorgen ze voor effectieve politiek-bestuurlijke belangenbehartiging. In deze onderzoekslijn speelt internationale samenwerking een belangrijke rol, zie de websites van de volgende projecten voor meer informatie. 

 

 
 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.