Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Privatisations and golden shares: Bridging the gap between the State and the market in the area of free movement of capital in the EU

Op 3 september 2019 verdedigde Ilektra Antonaki haar proefschrift 'Privatisations and golden shares: Bridging the gap between the State and the market in the area of free movement of capital in the EU'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.dr. S.C.G. Van den Bogaert.

Auteur
Ilektra Antonaki
Datum
03 september 2019
Links
Leids Repositorium

Het huidige proefschrift probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘Hoe kan het vrije verkeer van kapitaal worden geïnterpreteerd op een manier dat het ruimte creëert voor lidstaten om deel te nemen aan de markt?’ Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal in dit proefschrift, ten eerste, het vrije verkeer van kapitaal in de interne markt van de Unie in de bredere context van kapitaalliberalisering op mondiaal niveau worden gesitueerd en zal het internationale theoretische debat betreffende de vraag of kapitaalliberalisering daadwerkelijk bijdraagt aan economische groei, of dat het juist inkomensongelijkheid verergert, worden onderzocht. Ten tweede, probeert het een uitgebreide en scherpe analyse te maken van de juridische kwesties die voortkomen uit de toepassing van het vrije verkeer van kapitaal op grond van artikel 63 VWEU op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie. De focus ligt in het bijzonder op twee case studies: privatisering en gouden aandelen. De keuze voor deze twee case studies is gebaseerd op het feit dat ze betrekking hebben op de vormgeving van eigendomsstelsels en corporate-governance systemen van de lidstaten: twee gevoelige nationale bevoegdheden die van grote invloed zijn op het industriebeleid van de lidstaten en die de mate van overheidsinterventie op de markt bepalen.

Naast de juridische analyse van de meest controversiële kwesties uit jurisprudentie, is het proefschrift ook gebaseerd op het theoretische kader van ‘varieties of capitalism’ en in het bijzonder het onderscheid tussen de paradigma’s van liberale markteconomieën en gecoördineerde markteconomieën, dat als terugkerend thema door het proefschrift loopt. Bezien vanuit deze theoretische invalshoek, is de belangrijkste claim van dit proefschrift dat de toepassing van het vrije verkeer van kapitaal op grond van artikel 63 VWEU in de jurisprudentie van het Hof van Justitie betreffende privatiseringen en gouden aandelen, ingrijpende implicaties heeft voor nationale corporate-governance systemen en de vormgeving van nationaal industriebeleid, alsmede dat het een potentieel deregulerend effect heeft op de sociaaleconomische stelsels van de lidstaten. Door middel van een doctrinaire, argumentatieve en normatieve juridische analyse van de relevante jurisprudentie, stelt dit proefschrift nieuwe manieren voor om de asymmetrie tussen economische en sociale doelstellingen op het gebied van het vrije verkeer van kapitaal te bestrijden. Het argument is dat de verzoening tussen het vrije verkeer van kapitaal en sociale doelstellingen kan worden bereikt door een alternatieve interpretatie van artikel 63 VWEU. Deze interpretatie omvat, ten eerste, het gebruik van artikel 345 VWEU als een manier om bepaalde maatregelen uit te sluiten van de reikwijdte van artikel 63 VWEU, ten tweede, een meer restrictieve interpretatie van het concept van ‘kapitaalbeperkingen’ en ten slotte, een procedurele (in plaats van een inhoudelijke) evenredigheidstoets gebaseerd op het rechtszekerheidsbeginsel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.