Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Hard power and the European Convention on Human Rights

Op 18 juni 2019 verdedigde Peter Kempees zijn proefschrift 'Hard power and the European Convention on Human Rights'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. dr. R.A. Lawson en prof. dr. H. Duffy.

Auteur
Peter Kempees
Datum
18 juni 2019
Links
Leids Repositorium

‘Hard power’ is een begrip uit de leer van de internationale betrekkingen. Het wordt voor doeleinden van dit onderzoek gebezigd in een betekenis omvattende het gebruik van (in het bijzonder militair) geweld in nationaal of internationaal gewapend conflict of wetshandhaving en economische sancties.

Onderzocht wordt welke mogelijkheden voor Verdragsstaten die hun toevlucht moeten nemen tot ‘hard power’ bestaan om in de procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aansprakelijkheid op grond van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) te voorkomen, zoals door afwijking in geval van oorlog of noodtoestand (‘derogation’, art. 15 EVRM), het vermijden van eigen ‘rechtsmacht’ in de zin van verantwoordelijkheid (art. 1 EVRM) en het vermijden van toerekening van eventuele verdragsschendingen. Uitgangspunt daarbij is dat het EVRM steeds van toepassing is, zelfs op het gebruik van ‘hard power’ buiten de landsgrenzen.

Het onderzoek behelst bestudering van de jurisprudentie van het EHRM en de vroegere Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Andere rechtsgebieden dan het recht van het EVRM, in het bijzonder het humanitair (oorlogs-)recht en het algemeen volkenrecht, worden in het onderzoek betrokken voorzover raakvlakken met het EVRM worden geconstateerd.

Aangetoond wordt dat binnen de beperkingen die het EVRM als mensenrechtenverdrag stelt, verdragsstaten voldoende ruimte overhouden om hun legitieme beleidsdoelen na te streven.

Dit onderzoek heeft relevantie voor klassieke oorlogssituaties, maar ook voor (in de huidige internationale praktijk meer voorkomende) gevallen van gebruik van ‘hard power’ als internationale terrorismebestrijding, VN-vredesoperaties, hybride oorlogvoering, cyber-aanvallen en piraterijbestrijding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.