Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Balance between an Emerging Regional Legal Order and Inter-regional Cross-border Insolvency – Challenges Faced by CICIA

Op dinsdag 27 september 2016 promoveert Xinyi Gong op haar proefschrift: A Balanced Way for China's Inter-Regional Cross-Border Insolvency Cooperation.

Auteur
Xinyi Gong
Datum
27 september 2016
Links
Het Leids Repositorium

Voor een uitgebreide samenvatting van dit proefschrift, zie de Engelstalige website.