Universiteit Leiden

nl en

Aanmelden

De aanmeldperiode voor het Leidse minoronderwijs loopt van 1 mei t/m 31 juli, maar enkele minoren hanteren een inschrijvingsdeadline in april. De aanmeldprocedure is niet voor alle studenten en voor alle minoren hetzelfde.

De procedure

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillende aanmeldprocedures:

1. Studenten aan de Universiteit Leiden

Informatie over aanmelden voor de minoren en welke toelatingseisen gelden voor Leidse studenten is te vinden op de universitaire website voor studenten. Meld je op tijd aan via Usis. Houd er rekening mee dat elke minor een maximumaantal plaatsen heeft en dat we in april en mei voor elke minor 33 procent van de plaatsen reserveren voor studenten van de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit in het kader van onze samenwerking met deze twee universiteiten in de alliantie Leiden•Delft•Erasmus. Delft en Rotterdam reserveren in april en mei ook een derde van hun minoren voor studenten van de LDE-partners. 

2. Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam 

Studenten van de partneruniversiteiten TU Delft en Erasmus die in Leiden een minor willen volgen, melden zich in mei aan. Enkele minoren hanteren een eerdere inschrijvingsdeadline. In de maand mei wordt voor elke minor 33 procent van de plaatsen gereserveerd voor studenten van de twee partneruniversiteiten. Je kunt je hiervoor aanmelden bij je eigen universiteit via Osiris. Na 31 mei verloopt aanmelding via de faculteit en/of coördinator van de betreffende minor, maar om zekerder te zijn van een plaats verdient het de aanbeveling om in mei aan te melden via Osiris. Voor de aanmeldingsprocedure na mei, zie de informatie onder 4. Andere studenten van buiten de Universiteit Leiden. Contactgegevens en precieze aanmelddata zijn per minor opgenomen in de e-Studiegids. Het daar vermelde contactpunt beantwoordt vragen over de minor.

3. Leidse student die bij de TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam een minor willen volgen

Studenten van de Universiteit Leiden kunnen zich voor TUD- en EUR-minoren in de maand mei aanmelden via uSis. Enkele minoren, met name bij de TU Delft, hanteren een eerdere inschrijvingsdeadline in april. Zie voor meer informatie over de minoren en de precieze aanmelddata de websites van de Erasmus Universiteit en de TU Delft hieronder. In de maand mei wordt voor elke minor 33 procent van de plaatsen gereserveerd voor studenten van de twee partneruniversiteiten.

Check ook de toelatingsmatrix 

4. Studenten van buiten de Universiteit Leiden (niet TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam)

Externe studenten (hbo en wo) kunnen zich in de periode 1 mei t/m 31 juli voor slechts 1 Leidse minor aanmelden. Ze schrijven zich daarvoor in via een inschrijfformulier nadat ze toestemming hebben gekregen van de opleiding. Het contactpunt, die in de e-Studiegids bij de minor staat vermeld,  beantwoordt inhoudelijke vragen over de betreffende minor. Voor externe studenten geldt dat ze in augustus of begin september duidelijkheid krijgen over hun plaatsing. 

Bericht over plaatsing

Aanmelding betekent niet automatisch plaatsing. In principe hebben Leidse studenten voorrang op externe studenten bij plaatsing voor Leidse minoren, uitgezonderd de EUR- en TUD-studenten die zich hebben aangemeld in april of mei.

Leidse studenten kunnen via uSis meteen zien of ze geplaatst zijn of op de wachtlijst staan. Enkele minoren zowel van de Universiteit Leiden als van de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam hanteren een eerdere aanmeldingsdeadline. In dat geval krijgt de student vóór 1 mei al duidelijkheid over plaatsing.
 
Voor EUR- en TUD-studenten die zich na mei hebben aangemeld en voor externe studenten geldt dat ze eind augustus, begin september duidelijkheid krijgen over hun plaatsing voor het Leidse minoronderwijs.
 
Na plaatsing krijgen niet-Leidse studenten instructies hoe ze zich via het Leidse onderwijsadministratiesysteem uSis aanmelden voor de minor en de afzonderlijke minorvakken.

Toch niet volgen?

Wie na aanmelding besluit een minor toch niet te volgen, moet zich zo snel mogelijk afmelden via uSis. Zo komt er weer een plaats beschikbaar voor andere gegadigden.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden