Universiteit Leiden

nl en

Call for proposals – Wereldsteden. Stadsgeschiedenis van de Lage Landen

In de afgelopen jaren hebben de kloeke en zeer succesvolle uitgaven Wereldgeschiedenis van Nederland (2018), Wereldgeschiedenis van Vlaanderen (2018) en Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland (2022) op een toegankelijke wijze een breed publiek inzicht verschaft in hoe sterk de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen historisch verbonden is geweest met ontwikkelingen elders in de wereld. Het uitgangspunt van deze boeken was om als vakhistorici het vaak naar binnen gerichte, nationalistische perspectief van geschiedenis, dat veel niet-vakgenoten op school hebben aangeleerd, te verrijken en herzien met een meer mondiale benadering.

Zou het niet interessant zijn om een soortgelijke benadering te proberen voor de stadsgeschiedenis van de Lage Landen? Juist het grondgebied van de Lage Landen is sinds de middeleeuwen een van de meest verstedelijkte regio’s van de wereld. En juist steden waren de belangrijkste knooppunten van wereldwijde uitwisseling en verwevenheid, zowel op economisch, sociaal, cultureel als politiek gebied. Zonder steden zou de regio nauwelijks met de wereld verbonden zijn geweest. Maar tegelijkertijd zouden steden zonder die wereldwijde contacten en uitwisseling ook nauwelijks tot bloei zijn gekomen. Bloei die vaak gepaard ging met conflicterende belangen en belangwekkende conflicten.

Wereldsteden. Stadsgeschiedenis van de Lage Landen beoogt een breed publiek vertrouwd te maken met de  verschillende manieren waarop de stadsgeschiedenis van de Lage Landen en de geschiedenis van globalisering en transregionale contacten elkaar hebben beïnvloed en versterkt. Het boek zal bestaan uit ongeveer vijftig hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk zich richt op een onderwerp met een focus op één stad in de Lage Landen. We hopen dat naast de bekende grote steden ook kleinere steden als uitgangspunt zullen dienen;  juist in kleine steden kan de verwevenheid met de wereld verrassend zijn. De ‘wereld’ buiten de Lage Landen kan zowel verre continenten als naburige landen omvatten. Het boek bestrijkt de stadsgeschiedenis van de oudheid tot het recente verleden. Sommige hoofdstukken zullen zich richten op lange-termijn-ontwikkelingen, terwijl andere de complexiteit van stadshistorische fenomenen juist in een kort tijdsbestek zullen ontrafelen.

Mogelijke thema’s waarbij sprake is van verwevenheid met de wereld buiten de Lage Landen

 

Stedenbouw, woningbouw, architectuur; stedelijke infrastructuur; Migratie en mobiliteit; Gedwongen en vrije arbeid; Handel, nijverheid, diensten, visserij, smokkel; Politiek en bestuur; Burgerschap en inburgering; Media en communicatie; Sociale ongelijkheid, polarisatie, solidariteit, conflict; Buurten, wijken, buren; Oorlog en geweld; Criminaliteit; Protest, sociale bewegingen, politieke strijd; Kolonialisme; Gezondheid & ziekte; Seksualiteit; Gender; Jeugdcultuur; Wetenschap en onderwijs; Technologie en innovatie: Religie & rituelen; Erfgoed & historische cultuur; Kunst (beeldende kunst, literatuur, theater); Sport & vrije tijd; Eet- en drinkcultuur; Consumptiecultuur (materieel); Toerisme; Milieu, omgeving, dieren en planten; Zintuigen, emoties, geur, geluid; en zo verder!

De hoofdstukken zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten, maar ze bevatten geen noten, wel een korte literatuuropgave (maximaal vijf titels). Ieder hoofdstuk heeft een omvang van vier bladzijden (2000 woorden). Het resultaat beoogt niet een volledige geschiedenis van steden in de Lage Landen te presenteren, maar een bloemlezing waaruit de lezer naar eigen interesse kan kiezen.

De redactie van Wereldsteden in de Lage Landen bestaat uit Nadia Bouras, Jan Hein Furnée, Hilde Greefs, Jelle Haemers, Manon van der Heijden en Anne-Laure Van Bruaene. We verwelkomen bijdragen van ervaren én jonge onderzoekers die hun nieuwe bevindingen over stadsgeschiedenis in een wereldperspectief met een breder publiek willen delen. Wij nodigen historici uit een voorstel te doen voor een bijdrage (of meer!). U kunt deelnemen door het onderstaande formulier in te sturen naar: LBroeder@atlascontact.nl

Klik hier om het formulier te downloaden.

Planning:

  • Deadline indiening voorstel: 10 maart 2024 naar Leonoor Broeder: LBroeder@atlascontact.nl
  • U hoort 30 maart of wij uw voorstel aanvaarden (eventueel, of wij u een ander voorstel doen). U ontvangt daarbij redactionele richtlijnen.
  • Deadline indiening hoofdstuk (2000 woorden): 15 juni 2024
  • U hoort van ons uiterlijk 7 juli of aanpassingen nodig zijn.
  • Deadline herwerkte versie: 1 september 2024
  • De Stadsgeschiedenis van de Lage Landen verschijnt in het voorjaar van 2025.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.