Universiteit Leiden

nl en

Preadvies Van Boom over marktpraktijkenrecht

Willem van Boom zal op 10 december a.s. zijn preadvies ‘Marktpraktijkenrecht’ bij de Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR) presenteren en met de leden over het onderwerp discussiëren.

Het preadvies gaat over ongeoorloofde mededingings- en contracteerpraktijken tussen ondernemingen. Dat onderwerp heeft nog niet veel aandacht gehad, want de aandacht gaat normaalgesproken uit naar dat soort praktijken tegenover consumenten. Ook ondernemingen kunnen er last van hebben in B2B-verhoudingen. Denk aan machtige wederpartijen die oneerlijke bedingen weten af te dwingen, contracten eenzijdig openbreken of gewoon veel  te laat betalen. In zijn preadvies inventariseert Van Boom welke regels er recentelijk zijn ingevoerd die bescherming in B2B-verhoudingen nastreven. Die regels variëren van oneerlijke handelspraktijken tot bijzondere regimes voor franchising, van betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben deze regels gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen deze regels? En is er inmiddels sprake van een eigenstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’? Die vragen komen in het preadvies aan de orde. Het preadvies vraagt daarmee aandacht voor een verschuiving in ons denken over marktwerking, contractvrijheid, de bescherming van professionele marktdeelnemers en de rol van het privaatrecht daarbij. De discussie over deze thema’s in het Nederlandse privaatrecht staat nog in de kinderschoenen. Het preadvies gaat daarom uitgebreid in op de ontwikkelingen in andere rechtsgebieden, andere landen en in de EU.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.