Universiteit Leiden

nl en

Promotie Jonathan Huijts

Op woensdag 20 mei jl. promoveerde Jonathan Huijts, werkzaam als universitair docent aan de afdeling Staats- en bestuursrecht, op zijn proefschrift. Jonathans promotores zijn Chris Backes (Universiteit Utrecht) en Bruno van Ravels (Radboud Universiteit).

Titel proefschrift: ‘Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade. Titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen eenheid en verscheidenheid’

Het proefschrift gaat over nadeelcompensatie, oftewel: schadevergoeding wegens rechtmatig overheidshandelen. Dit onderwerp wordt vandaag de dag geregeld in tientallen wetten en honderden lagere regelingen. Sinds de jaren negentig zijn pogingen ondernomen om deze (vaak onoverzichtelijke) brij van regelingen te vervangen door een algemene regeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In 2013 is een wet aangenomen die zo een regeling in titel 4.5 Awb verankert. De met titel 4.5 Awb gemoeide vragen zijn echter politiek gevoelig en dermate lastig te beantwoorden dat de inwerkingtreding van deze titel steeds wordt uitgesteld. Ter bevordering van een voorspoedige inwerkingtreding, is in dit proefschrift allereerst gezocht naar verklaringen voor verschillen tussen de belangrijkste, hedendaagse nadeelcompensatieregelingen. Vervolgens is onderzocht hoe de belangrijkste bronnen van toekomstig nadeelcompensatierecht, zijnde titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet, zijn vormgegeven en moeten worden toegepast. Ten slotte zijn, met inachtneming van de oorspronkelijke doelstellingen van deze regelingen, aanbevelingen gedaan aan wetgever, rechter en bestuur om het toekomstige nadeelcompensatierecht zo optimaal mogelijk vorm te geven en toe te passen. Dat resulteerde onder andere in voorstellen voor alternatieve wetteksten voor titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet. Ook praktijkjuristen en individuele burgers die een aanvraag om nadeelcompensatie overwegen, zullen hun voordeel kunnen doen met dit uitgebreide onderzoek naar de materiële criteria en procedurele voorschriften voor toekenning van nadeelcompensatie.

Van het proefschrift is een handelseditie uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht, zie hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.