Universiteit Leiden

nl en

Universiteit en overheidsorganisaties werken samen aan publiek leiderschap

Hoe wendbaar kan en moet een overheidsorganisatie zijn, bijvoorbeeld in crisissituaties? Hoe kunnen overheidsorganisaties samen problemen van burgers oplossen? De Universiteit Leiden gaat samenwerken met zes overheidsorganisaties die hun deuren openen voor onderzoek en gezamenlijke ontwikkeling van publiek leiderschap.

'De complexiteit en grilligheid van de dagelijkse praktijk van publiek leiderschap vraagt om een nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk.'

Sandra Groeneveld en Ben Kuipers van het Leiden Leadership Centre coördineren het onderzoek bij en met de overheidsorganisaties. 'Leiderschapsontwikkeling wordt hiermee evidence-based, en wetenschappelijk onderzoek naar leiderschap toenemend praktisch relevant', aldus Groeneveld, hoogleraar Publiek Management. Op 5 september ondertekenden de partners hun overeenkomst op de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Ben Kuipers, directeur van het Leiden Leadership Centre, licht toe. ‘Het betreft hier een bijzonder partnerschap voor vijf jaar waarin deze organisaties kennis en ervaring delen ten aanzien van actuele leiderschapsvraagstukken.’

Effecten voor burgers

Een belangrijke vraag die leeft is hoe wendbaar overheidsorganisaties moeten zijn. Zij opereren op basis van regels die zijn afgesproken. Maar in crisissituaties is het juist van belang dat de organisatie door alle lagen heen wendbaar is en voor snelle oplossingen kan zorgen.

Een andere belangrijke onderzoeksvraag is de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Kuipers noemt als voorbeeld een complex vraagstuk als schuldenproblematiek bij mensen met een verslaving. 'Hoe kunnen verschillende organisaties in dit soort situaties het beste samenwerken, wat betekent dat voor leiderschap en wat zijn de effecten voor de burgers?'

'Er is veel behoefte bij overheidsorganisaties om blijvend te reflecteren op hun rol, leiderschap en samenwerking. Daarom gaan de organisaties kennis delen om van elkaar te leren.'

Promovendi

Het partnerschap voorziet in drie promotieplaatsen en een bijzondere leerstoel om deze vragen over publiek leiderschap te onderzoeken. Kuipers benadrukt dat het programma nog niet helemaal is ingevuld om ruimte open te laten voor de partners om nieuwe onderzoeksvragen en initiatieven te ontwikkelen.

Reactie maatschappelijke partners

De partners zijn het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden, het ministerie van Justitie en Veiligheid met de Dienst Justitiele Inrichting (DJI) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Sociale Verzekeringsbank, de Nationale Politie, de Algemene Bestuursdienst (ABD) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Gemeente Den Haag en de Gemeente Leiden. Mogelijk wordt het partnerschap nog verder uitgebreid.

Simon Sibma (Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank):
'Een betrouwbare overheid met zichtbare maatschappelijke meerwaarde voor burgers vraagt om ander publiek leiderschap.'

Aly van Berckel (Hoofddirecteur IND):
'We verrijken de aanpak door de verbinding te maken met meerdere disciplines en organisaties.'

Liesbeth Huyzer (Lid Korpsleiding Nationale Politie):
'De huidige snelheid en polarisatie van de maatschappelij zorgt voor toenemende druk op leiderschap.'

Lia Kroon (Algemeen Directeur Dienst OCW):
'De platformfunctie van het partnerschap, waarbij de partners vooral ook van elkaar gaan leren, is voor ons een belangrijke reden om mee te doen.'

Pim van Vliet (Gemeentesecretaris Gemeente Leiden):
'Door te luisteren, in gesprek te gaan, te leren en te experimenteren hopen wij als organisatie het vertrouwen van onze inwoners en partners elke dag te verdienen.'


Bram de Klerck (Directeur-Generaal Algemene Bestuursdienst BZK):
'Hiermee houdt de Rijksoverheid haar leiderschap bij de tijd.'

Tekst: Linda van Putten, Tim Roumen en Merijn van Nuland

Beeld: Arash Nikkhah, Studio Arash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.