Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag 2018 verschenen

De Universiteit Leiden heeft haar Jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Hoewel ook de Leidse universiteit het afgelopen jaar geconfronteerd is met ingewikkelde thema’s zoals werkdruk, internationalisering, sociale veiligheid en bekostiging, zijn er forse stappen gezet in de realisatie van haar ambities.

In dit jaarverslag over 2018 rapporteert de universiteit over onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, personeelsbeleid en over bedrijfsvoering, volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verslag is ingedeeld in een algemeen deel en een cijfermatig deel – de jaarrekening waarin de universiteit financiële verantwoording aflegt.

Onderzoek

Het College van Bestuur heeft op basis van het Instellingsplan Excelleren in Vrijheid, 2015-2020 stappen gezet in het realiseren van haar ambities op het terrein van onderzoek, onderwijs en impact. 

De universiteit stond, ook in 2018, met haar onderzoek in de top 100 van de meest invloedrijke wereldwijde rankings – ARWU, TH en CWTS Leiden Ranking. Veel onderzoekers haalden – in sterke competitie – externe onderzoeksgelden binnen. Psycholoog Carsten de Dreu won de Spinozapremie en sterrenkundige Ewine van Dishoeck ontving de Kavliprijs – beide zeer prestigieuze onderscheidingen.

Onderwijs

De Leidse universiteit biedt innovatief onderwijs en heeft ook de kwaliteitszorg van haar onderwijs goed op orde, in zowel Leiden als in Den Haag. In 2018 zijn stappen gezet in het realiseren van de ambities van de nieuwe onderwijsvisie, met onder meer versterking van de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs. De resultaten hiervan worden op termijn zichtbaar in de opleidingen, en zullen resulteren in een grotere tevredenheid van studenten en medewerkers, en in meer kwaliteit en impact van afgestudeerden.

Duurzaamheid

Om als universiteit bij te dragen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van het Kabinet zetten we volop in op duurzaamheid binnen de thema’s huisvesting, energie, water, inkoop en beleggen, afval en mobiliteit. In het universitaire Milieubeleidsplan 2016-2020 zijn doelstellingen opgenomen om ervoor te zorgen dat de CO2-footprint in de komende jaren met 50 procent afneemt en de bewustwording bij medewerkers en studenten toeneemt. Ook dit jaar verschijnt een Duurzaamheidsverslag 2018 waarin de universiteit verantwoording aflegt over de effecten van haar duurzaamheidsbeleid.

Financieel beleid

Ook financieel heeft de universiteit haar zaken op orde. Het financieel beleid van de universiteit is gericht op het realiseren van het strategisch beleid van de universiteit bij een gezond evenwicht tussen de baten en de lasten. Een van de maatregelen die de universiteit kan nemen om knelpunten in beleid en werkdruk op te vangen, is financieel scherper aan de wind zeilen. In het begrotingsproces van 2018 is dan ook iets meer risico genomen, zodat extra investeringen mogelijk waren in onderzoek en in onderwijs ter verlaging van de werkdruk.

Trots

Martijn Ridderbos, vice-voorzitter van het College van Bestuur is trots op de behaalde resultaten: ‘Het College van Bestuur is dankbaar voor de inzet van medewerkers en studenten binnen de universiteit, en voor de vruchtbare samenwerking met partijen buiten de universiteit. Er is in gezamenlijkheid veel moois tot stand gebracht, waarmee we onze bijdrage aan de samenleving versterken.’

Essentiële onderdelen van het jaarverslag, zoals de kerncijfers en financiële gegevens van de jaarrekening, komen ook beschikbaar in een Engelse vertaling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.