Universiteit Leiden

nl en

Vier jonge Leidse onderzoekers aan de slag met Onderzoekstalent-beurs

Van de bescherming van cultureel erfgoed tot het ontstaan van sociale angststoornissen: vier jonge onderzoekers van de Universiteit Leiden gaan promotieonderzoek verrichten naar uiteenlopende onderwerpen met NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent.

In totaal kregen 28 onderzoekers financiering voor hun promotieonderzoek van het NWO. Het programma Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. De hoogleraar-promotor meldt de kandidaat-promovendus aan. De onderwerpkeuze van het onderzoek is vrij, maar moet wel passen binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Eva Schmidt – Bestraffen als minderjarige of als volwassene?

Nederland heeft een flexibel strafrechtssysteem voor 16- tot 23-jarigen: zij kunnen als minderjarigen of als volwassenen worden bestraft. De leeftijdsgrenzen en wettelijke criteria voor het toepassen van het jeugd- of volwassen strafrecht zijn echter niet vanzelfsprekend. Daarnaast worden deze criteria in de praktijk verschillend toegepast, wat leidt tot rechtsonzekerheid voor jeugdigen. In dit onderzoek zal Schmidt nagaan hoe deze beslissingen worden gemaakt in Nederland, Duitsland en België. Hierbij zal zij specifiek onderzoeken hoe er wordt aangekeken tegen de strafrechtelijke schuld en verantwoordelijkheid van jeugdige daders, en of dit in overeenstemming is met de meest recente inzichten uit de ontwikkelings- en neuropsychologie.

Elise Kortink – Het ontstaan van sociale angststoornissen bij adolescenten

Ons brein beschikt over een voorspellend mechanisme voor gedragsmatige reacties op onzekere sociale situaties. Dit mechanisme is tevens betrokken bij sociale leerprocessen. In dit onderzoek test Kortink de hypothese dat afwijkingen binnen dit mechanisme een rol spelen bij de ontwikkeling van een sociale angststoornis. Via innovatieve classificatietechnieken hoopt Kortink subgroepen van individuen te onderscheiden. Die subgroepen worden gekenmerkt door overeenkomsten in gedrag, persoonlijkheid, en het functioneren van voorspellende mechanisme van onze hersenen. Deze symptoomprofielen helpen te voorspellen of iemand een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van sociale angststoornis. Het onderzoek is gericht op de adolescentie, een voor sociale angst sensitieve ontwikkelingsperiode.

Sophie Starrenburg – Internationale bescherming van cultureel erfgoed in lokaal perspectief

Het huidige internationaalrechtelijk systeem voor de bescherming van cultureel erfgoed is de afgelopen jaren sterk bekritiseerd vanwege het gebrek aan aandacht voor de belangen van individuen en lokale gemeenschappen. De waarde van erfgoed wordt hierbij bepaald door de mate waarin het een universeel belang van de internationale gemeenschap dient. In dit onderzoek gaat Starrenburg analyseren in hoeverre cultureel erfgoed een gezamenlijk internationaal belang is, en welke gevolgen dit heeft voor de manieren waarop erfgoed beschermd wordt. Zij focust hierbij op de vraag of een expliciete focus op mensenrechten binnen de context van internationale erfgoedorganisaties de rechtspositie van individuen en lokale gemeenschappen kan versterken.

Fatma Çapkurt – De regulering van data in de publieke sector

Door het verzamelen, analyseren en uitwisselen van digitale data kunnen bestuursorganen data combineren en nieuwe informatie genereren. Bestuursorganen kunnen deze informatie gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. De verschillende juridische kaders binnen het bestuursrecht, privacyrecht en gegevensbeschermingsrecht sluiten daar nog niet goed op aan. Voor bestuursorganen is onvoldoende duidelijk welke data ze met wie mogen delen; burgers weten niet goed welke informatie over hen is verzameld en gedeeld. In dit project onderzoekt Çapkurt hoe regelgeving de rechtspositie van de burger bij een datadriven government kan verbeteren, op basis van rechtsvergelijking met Frankrijk en Estland.

Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.