Universiteit Leiden

nl en

Van decentrale selectieprocedures tot ICT-projectenkalender

Op 14 en 15 maart konden studenten zich kandidaat stellen voor een plaats in de Universiteitsraad (UR) of een van de faculteitsraden. Maar waar houden deze medezeggenschapsorganen zich mee bezig? UR-lid Femke van der Meulen neemt de agenda van de eerstvolgende vergadering met ons door.

Het is een flinke lijst, de agendapunten voor de vergadering van de Universiteitsraad op 20 maart. De 190ste vergadering van de UR, en de 5e voor Femke van der Meulen. De studente Klinische Psychologie zit voor studentenpartij CSL (Christelijke Studenten Leiden) in de raad als fractievoorzitter. Er zijn verschillende commissies in de UR, zoals de commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering en de commissie Financiën en Huisvesting. Van der Meulen maakt deel uit van de commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O). ‘Natuurlijk kijk ik naar alle vergaderstukken en onderwerpen, maar alleen de agendapunten die aan O&O zijn toegewezen, daar ga ik met de stofkam doorheen.’

Advies of goedkeuring

Voor de aankomende vergadering richt Van der Meulen haar aandacht daarom als eerste op agendapunt 8: Numeri fixi 2018-2019 en capaciteitsbeperkingen postpropedeutische fase 2019-2020. ‘Dit document wordt aan de UR ter advies voorgelegd,’ licht Van der Meulen toe. ‘Dat betekent dat we vragen stellen en kanttekeningen plaatsen bij een plan of voorstel, maar het hoeft niet officieel door de UR te worden goedgekeurd.’ De adviezen worden echter wel ter harte genomen door de indieners van een agendapunt. ‘Er wordt echt naar de opmerkingen van de UR geluisterd.’

Decentrale selectie

In de stukken die horen bij het agendapunt staat omschreven hoe de opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Criminologie en Fiscaal recht in het collegejaar 2018-2019 hun selectiemethoden voor nieuwe studenten willen inrichten. Alle opleidingen houden dezelfde aanpak als op dit moment gebruikt wordt, blijkt uit het stuk, omdat deze goed is bevallen. Toch heeft Van der Meulen nog wel wat vragen. ‘Er staat een tabel met hoeveel plekken er beschikbaar waren, en hoeveel er zijn gevuld na de selectierondes. Bij Fiscaal recht blijkt dat er veel minder mensen zijn toegelaten dan er plekken waren: 84 studenten op 125 plekken. Dan vraag ik me af of deze aanpak wel de juiste is.’

Verplichte matching

Ze wil daarom in de UR-vergadering vragen of verplichte matching niet een beter idee is voor de selectie bij Fiscaal recht. Bij verplichte matching doorlopen studiekiezers een kennismakingsprogramma, waarna de opleiding ze een advies geeft om wel of niet deze studie te kiezen. Maar ook bij een negatief advies mag een studiekiezer zich nog wel inschrijven. Van der Meulen: ‘Dit is ten eerste een vele malen vriendelijker selectiemethode dan de huidige procedures die gebruikt worden. Bovendien is het goedkoper in de uitvoering.’ Nog voor de vergadering komt er al een antwoord vanuit de afdeling Academische Zaken: de numerus fixus bij Fiscaal recht is eigenlijk ingesteld om de instroom voor de postpropedeutische fase te beperken, omdat meerdere bachelors hier toegang toe geven. Als er minder aanmeldingen zijn dan de numerus fixus, wordt er geen selectieprocedure uitgevoerd. Van der Meulen: ‘Goed om dit helder te hebben, ook voor de toekomstige studenten.’

Andere partijen

In de commissie O&O zitten ook Universiteitsraadsleden van andere partijen, zowel van de studentenpartijen als van de personeelsvertegenwoordiging. Samen met hen bereidt Van der Meulen dit agendapunt voor. ‘De leden van PhDoc, de partij die promovendi vertegenwoordigt, vroeg zich bijvoorbeeld af in hoeverre de selectieprocedures worden vergeleken met die bij dezelfde studies in andere steden. Je kunt je namelijk goed voorstellen dat scholieren kiezen voor de minst afschrikwekkende procedure.’

Concrete plannen

Met alle vragen vanuit de commissie op een rij kan Van der Meulen zich richten op de overige agendapunten. Eén daarvan is het Strategisch Uitvoeringsprogramma 2017. Een belangrijk stuk: hierin vertaalt het College van Bestuur het Instellingsplan 2015-2020 naar concrete actiepunten en doelen voor het komend jaar. ‘Ondanks dat dit niet bij mijn commissie staat, neem ik ook dit stuk goed door. Het bevat de plannen van de Universiteit op alle gebieden: van huisvesting tot onderzoeksprogramma’s en van onderwijsvernieuwing tot samenwerkingsverbanden.’ Ze verheugt zich op de bespreking ervan. ‘Het is het werkprogramma van het College van Bestuur en laat duidelijk zien waar dit jaar de prioriteiten komen te liggen.’

Duurzaamheid en ICT-projecten

Zo werken zij en haar collega-raadsleden zich door de agendapunten heen. Een oplegnotitie over de duurzaamheidsscore van de gebouwen (‘Een nulmeting, maar gelukkig wordt meteen de ambitie tot verhogen van de score uitgesproken’) naar de ICT-projectenkalender voor dit jaar (‘Ik ben benieuwd hoe er omgegaan wordt met cybercrime en beveiliging van universitaire netwerken tegen hacks’). Of het niet enorm ingewikkeld is? Van der Meulen: ‘Soms is zeker veel werk, of zijn de teksten moeilijk door te komen. Maar ik vind het heel mooi én goed dat de stem van de student op al deze gebieden gehoord wordt.’

Foto: De leden van de Universiteitsraad 2016-2017. Femke van der Meulen is de zesde van rechts (op de tweede rij). 

De Universiteitsraad (UR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit, met verkozen vertegenwoordigers van zowel studenten als medewerkers. De UR heeft officieel als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals is vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs. Half mei zijn er weer verkiezingen voor de studentgeleding.

Heb je punten die je aan de studentleden van de UR wilt doorgeven? Of wil je zelf actief worden in de UR of faculteitsraad? Stuur een mail naar UR@leidenuniv.nl of volg de Universiteitsraad op Facebook.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.