Universiteit Leiden

nl en

Universteitsraad: voor elke student van belang

De studenten in de Universiteitsraad zijn nu op de helft van hun zittingsjaar. Met drie van hen maken we de balans op: wat hebben zij tot nu toe voor hun medestudenten kunnen betekenen? En wat staat er nog op de rol voor de rest van het jaar? ‘Het is veel bijschaven van beleid.’

Ze steken hun enthousiasme over het raadswerk niet onder stoelen of banken en vallen elkaar continu bij met voorbeelden en achtergrondinformatie: Maud Pols, Femke van der Meulen en Jolijn Bronneberg zitten nu halverwege hun jaar in de Universiteitsraad (UR). Pols is fractievoorzitter voor de partij Ondernemende Studenten Leiden (ONS), Van der Meulen is fractievoorzitter van Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL) en Bronneberg zit voor Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) in de raad. Gezamenlijk blikken ze terug op deze eerste periode.

Striktere nakijktermijn

Hoewel ze elk van een andere partij zijn, werken ze veel met elkaar samen. ‘De verschillen tussen de partijen zitten vooral in speerpunten, of welke onderwerpen je zelf inbrengt,’ zegt Van der Meulen. ‘Maar voor veel zaken trekken we als studentgeleding in de raad gezamenlijk op.’ Zo bepleitten ze al met succes dat in de Onderwijs- en Examenreglementen striktere regels over de nakijktermijn voor tentamens komen. Ook streven ze, op basis van  een pilot die nu loopt bij de faculteit Governance & Global Affairs, dat studenten bij het inschrijven voor een vak ook direct worden ingeschreven voor het tentamen. Pols: ‘Het lijken misschien kleine dingen, maar wel punten die voor elke student van belang zijn.’

Vinger aan de pols

‘Vaak denken medestudenten dat wij als raad alleen een idee of plan in de UR voorleggen en dat we daarover dan gaan stemmen,’ zegt Bronneberg. ‘Maar het isook veel bijschaven van het beleid dat de universiteit aan ons voorlegt. We zeggen vaker ‘ja, maar’ dan ‘nee, want’ op een voorstel.’ Ook houdt de raad een vinger aan de pols bij grote veranderingen. Pols: ‘Kort geleden hielden we bijvoorbeeld de verhuizing naar Wijnhaven nauwlettend in de gaten: is er voldoende ruimte voor studenten én medewerkers?’

Communicatie naar studenten

Daarbij leggen de studentleden dit jaar extra nadruk op transparantie en communicatie naar de studenten, zodat de hele studentengemeenschap op de hoogte is van plannen en beslissingen. Zo willen ze dat de begroting van de universiteit meer inzichtelijk wordt voor studenten, zodat zij ook kunnen zien hoeveel geld er naar het onderwijs gaat. Dat is nu extra belangrijk, vinden de drie studentpartijen, omdat het geld dat vroeger aan de studiefinanciering werd uitgegeven door het ministerie, nu bij de universiteiten komt om in onderwijs te investeren. ‘De gehele universiteitsgemeenschap, dus ook de studenten, moet dus kunnen zien waar dat geld in wordt gestoken,’ licht Van der Meulen toe.

Onderwijsvernieuwing

Voor het komende half jaar staat er nog flink wat op stapel. Van der Meulen: ‘De universiteit heeft een nieuwe onderwijsvisie, dus de komende tijd zullen we ons veel bezig houden met onderwijsvernieuwing.’ Een onderdeel daarvan is het aanbieden van online colleges. ‘Uit onze eigen ervaring weten we: online colleges zijn heel fijn, als je een college hebt gemist of om terug te kijken voor je tentamen,’ zegt Pols. ‘De faciliteiten voor het maken van online colleges zijn er binnen de universiteit, en uit de nieuwe onderwijsvisie blijkt ook dat de universiteit graag meer online colleges wil. Wij ijveren voor ondersteuning hierbij voor de faculteiten en docenten, bijvoorbeeld een centrale helpdesk.’

Studenten worden gehoord

Plannen genoeg, en tegelijk gaat de tijd hard: in mei zijn alweer de universitaire verkiezingen voor de studentgeleding van de Universiteitsraad en de faculteitsraden. ‘Het is belangrijk dat mensen gaan stemmen, voor zowel de UR als de faculteitsraden. Zij zijn toch je vertegenwoordiger in het onderwijs- en universiteitsbeleid,’ zegt Van der Meulen. Ook daarom zijn de studenten bezig met communicatie naar de studenten, over wat de universiteit doet maar ook over wat de UR zelf doet. Zo was er een kennismakingsborrel waarop het speerpuntenplan van de UR werd gepresenteerd – een gezamenlijk plan van de studenten- en medewerkersvertegenwoordiging. ‘En op de Dag van de Medezeggenschap in het voorjaar staan we op de faculteiten om input te verzamelen van studenten. Alles wat je fout of juist goed vindt, mag je aan ons doorgeven,’ zegt Pols. Van der Meulen: ‘We willen laten weten dat de studenten gehoord worden én dat er iets met hun opmerkingen wordt gedaan.’

De Universiteitsraad (UR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit, met verkozen vertegenwoordigers van zowel studenten als medewerkers. De UR heeft officieel als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals is vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs. De studenten in de UR worden elk jaar verkozen – een tweede termijn is mogelijk – de personeelsvertegenwoordigers elke twee jaar. Half mei zijn er weer verkiezingen voor de studentgeleding.

Heb je punten die je aan de studentleden van de UR wilt doorgeven? Of wil je zelf actief worden in de UR of faculteitsraad? Stuur een mail naar UR@leidenuniv.nl of volg de Universiteitsraad op Facebook.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.