Universiteit Leiden

nl en

Herziene beroepscode voor pedagogen

Vanaf 1 januari 2017 is een geactualiseerde versie van de beroepscode voor pedagogen van kracht. De voormalige beroepscode dateerde uit 2008. Prof.dr. Femmie Juffer was voorzitter van de projectgroep die aan de herziening van de beroepscode voor pedagogen heeft meegewerkt.

Bij de ethische toetsing van nieuwe onderzoeksaanvragen maakt de Ethiek Commissie van het Instituut Pedagogische Wetenschappen gebruik van diverse gedragscodes, waaronder de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).  In deze beroepscode staan juridische en ethische regels en standaarden vermeld waaraan pedagogen zich dienen te houden. Ook studenten – als aanstaande pedagogen – worden geacht zich aan deze beroepscode te houden. Daarom wordt er bijvoorbeeld in stageovereenkomsten verwezen naar de NVO beroepscode voor pedagogen.

Afgelopen jaar heeft een projectgroep van de NVO, onder voorzitterschap van prof.dr. Femmie Juffer, aan een herziening en actualisering van de beroepscode gewerkt. De NVO beroepscode is niet fundamenteel gewijzigd en komt niet met nieuwe eisen.

De belangrijkste verandering in de nieuwe NVO beroepscode is dat deze op onderdelen gedetailleerder is dan de versie uit 2008. Dit geldt voor:

  • de positie van beide gezaghebbende ouders;
  • de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim;
  • de omgang met de wettelijke meldrechten;
  • de inhoudelijke eisen die aan rapportages worden gesteld.

Update beroepscode voor pedagogen

De beroepscode van de NVoO is geactualiseerd. Sinds de laatste update in 2008 is er veelveranderd in wet- en regelgeving. Verder is de communicatie via digitale en sociale media enorm toegenomen NVO-leden wilden meer houvast.

Juffer, F. (2016). Update beroepscode voor pedagogen. De Pedagoog, 17(4), 32-35.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.