Universiteit Leiden

nl en

NWO kent VIDI beurs toe aan jurist en criminoloog Maartje van der Woude

Maartje van der Woude van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie en het Van Vollenhoven Instituut for Law, Governance & Development ontvangt een VIDI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van 800.000 euro voor een vijfjarig onderzoeksproject getiteld ‘Getting to the Core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility’.

Landen in de EU worstelen met de open grenzen en het daarmee gepaard gaande gevaar dat potentieel gevaarlijke of ongewenste groepen zich eenvoudig door Europa kunnen bewegen. Dit project onderzoekt de wijze waarop EU staten in het licht van de vluchtelingencrisis en de Europese dreiging van terrorisme hiermee omgaan in het vormen van concrete maatregelen, en de mate waarin er in het vormen van een respons op beide fenomenen sprake is van een vervlechting van migratiebeleid en veiligheidsbeleid. Dit laatste wordt ook wel aangeduid als het proces van crimmigratie en kan zichtbaar zijn op het niveau van de wetgever, op het niveau van de tenuitvoerlegging maar ook op het niveau van het (nationale en lokale) politieke  en publieke debat over deze fenomenen. Met het oog op dit laatste zal er in het project ook worden gekeken naar de wijze waarop in lokale (grens)gemeenschappen de genomen maatregelen ervaren.

Diverse onderzoeksmethoden

In het project worden diverse onderzoekmethoden gecombineerd: Een systematische analyse van (Europese en nationale) wet- en regelgeving en jurisprudentie, een systematische analyse van (social) media in betrokken landen, een grootschalig survey onder de bevolking van betrokken landen, observaties vanzowel de uitvoeringspraktijk als het rijlen en zeilen in de grenscommunities, diepte-interviews met uitvoerend ambtenaren en sleutelfiguren binnen de grens- en vluchtelingengemeenschappen.

Het project bouwt voort op jarenlange ervaring met onderzoek naar de totstandkoming van wet- en regelgeving op het terrein van veiligheid en migratie alsook met onderzoek naar de daadwerklijke naleving van deze wettelijke kaders die niet zelden nog vrij veel (discretionaire) ruimte bieden.

Dit jaar werden 587 aanvragen ingediend voor een VIDI beurs bij de NWO, waarvan er 87 een beurs toegekend hebben gekregen. Het toekenningspercentage is daarmee 15 procent.

Over Maartje van der Woude

Maartje van der Woude is Hoogleraar Rechtssociologie bij het Van Vollenhoven Instituut en als Universitair Hoofddocent bij de afdeling Strafrecht. Haar onderzoeksinteresses liggen op het snijvlak van terrorisme(bestrijding), migratie(beleid) en veiligheid(sbeleid), waarbij ze zich met name interesseert in de wisselwerking tussen law in the books en law in action.

Eerder deed ze onderzoek naar de totstandkoming en toepassing van de Nederlandse antiterrorismewetgeving, etnisch profileren, grenstoezicht en de versmelting van migratiebeleid en veiligheidsbeleid binnen Nederland.

Over het onderzoek dat zij samen met haar twee AIO's Jelmer Brouwer en Tim Dekkers uitvoerde naar het Mobiel Toezicht Veiligheid zoals uitgevoerd aan de Nederlandse grensgebieden verscheen onlangs het boek "Beslissen in Grensgebieden" bij Boom Criminologie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie