Universiteit Leiden

nl en

Promotie Han Scholten 25 februari 2016

In zijn proefschrift heeft Han Scholten onderzocht hoe volgens het jaarrekeningenrecht moet worden omgegaan met risico’s in verband met juridische geschillen en hoe hiermee in de verslagleggingspraktijk wordt omgegaan.

Het is afhankelijk van schattingen of een onzekere verplichting in de jaarrekening moet worden verwerkt (voorziening), wat de omvang daarvan dient te zijn en welke informatie moet worden gegeven (disclosure). Uit eerdere onderzoeken blijkt dat van ongewenste winststuring sprake kan zijn bij beslissingen om een voorziening te vormen. In IAS 37 zijn daarom specifieke voorschriften opgenomen met betrekking tot juridische geschillen in de jaarrekening.

Waarschijnlijke kans-eis

Om een voorziening te vormen moet sprake zijn van een waarschijnlijke kans (>50%) op uitgaven, waarbij rekening moet worden gehouden met de opinie van de advocaat. Volgens de beroepsregels mag een advocaat in een lawyer’s letter echter geen waardering geven van de proceskansen, maar dient te worden volstaan met een objectieve omschrijving van het geschil. Uit het jaarrekeningenonderzoek is gebleken dat desondanks in 81% van de gevallen wél een specifieke voorziening voor geschillen is gevormd. Bovendien verdient de informatieverstrekking over het verloop van juridische geschillen nog enige verbetering. Toch verdient het in het licht van herzieningsvoorstellen van de IASB aanbeveling de waarschijnlijke kans-eis als praktische maatstaf te handhaven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.