Universiteit Leiden

nl en

Leidse onderzoekers adviseren Amerikaanse diplomaten

De Leidse politicologen Yvonne Kleistra en Niels van Willigen hebben het State Department van de Verenigde Staten geadviseerd over beleidsevaluatie. Uitgangspunt daarbij was een wetenschappelijk model dat Kleistra en Van Willigen hebben ontwikkeld op grond van werk voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een mooi voorbeeld van kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.

Uitwisseling tussen wetenschappers en diplomaten

Niels van Willigen

Binnen het State Department (het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten) bestaat nog weinig expertise over het ‘meten’ van de doelmatigheid van diplomatie. Kleistra en Van Willigen hebben hiermee ervaring opgedaan in de Nederlandse context en daarover gepubliceerd. Daarom werden zij uitgenodigd om een lezing te geven op een conferentie in Washington in oktober 2015. Doel van de conferentie was uitwisseling van best practices op het gebied van beleidsevaluatie. Het publiek bestond uit beleidsmedewerkers en afdelingshoofden van het State Department en instellingen zoals de hulporganisatie USAID.

 

 

Van praktijk naar theorie…

Yvonne Kleistra

Bij de Nederlandse overheid behoort beleidsevaluatie al enige tijd tot het standaard instrumentarium. In opdracht van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken schreven Kleistra en Van Willigen in 2009 een rapport over de effectiviteit van de Nederlandse diplomatieke inspanningen ten behoeve van het terugdringen van het gebruik van landmijnen. Het doel van deze evaluatie was om te beoordelen in hoeverre de Nederlandse inspanningen effectief zijn geweest, zodat beleidsmakers daar in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen.

Het IOB-rapport Preparing the Ground for a Safer World legde de grondslag voor een wetenschappelijke analyse, die ook kan worden toegepast in andere casus. Kleistra en Van Willigen koppelden de bevindingen uit de landmijnencasus aan wetenschappelijke inzichten op het gebied van beleidsevaluatie. Het resultaat was een artikel in Evaluation, een van de belangrijkste tijdschriften voor de bestudering van beleidsevaluatie. Daarin presenteerden de twee politicologen een model dat recht doet aan de dynamiek en complexiteit van multilaterale diplomatie en rekening houdt met het feit dat diplomaten voortdurend allerlei hindernissen moeten nemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

… en van theorie naar praktijk

De Amerikanen wilden van Kleistra en Van Willigen horen  hoe diplomatieke inspanningen geëvalueerd en verbeterd kunnen worden. Het model van Kleistra en Van Willigen leent zich daarvoor. Dit bleek ook tijdens de workshops na afloop van de lezing. De onderzoekers wisselden ervaringen en ideeën uit. De Amerikanen maakten kennis met een wetenschappelijk model voor beleidsevaluatie; de Leidenaren deden op hun beurt inspiratie op over hoe het State Department beleidsevaluaties uitvoert op het gebied van publieksdiplomatie en gewelddadig extremisme. Zo blijven in de politicologie praktijk en theorie elkaar ontmoeten.

Meer lezen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.