Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden haalt banden met China aan

Op 26 april 2012 kwamen ze samen om ervaringen te delen met Leidse staf: twaalf Chinese promovendi die in Nederland zijn in het kader van het beursprogramma van de China Scholarship Council. Tien dagen eerder, op 16 april, ontving de Universiteit Leiden een delegatie van Peking University.

Wederzijds belang

Westerse universiteiten willen graag samenwerken met Chinese universiteiten vanwege het toenemende belang van China. En China heeft als zich snel ontwikkelende economische macht behoefte aan hoog opgeleide medewerkers met buitenlandervaring. Om dat te bewerkstelligen heeft het land veel geld uitgetrokken dat door de China Scholarship Council (CSC) wordt beheerd: Chinezen waaieren uit over de wereld om elders te studeren of te promoveren. Onder meer naar Nederland. Nederland ondersteunt op zijn beurt studenten die een tijdje naar China willen.

Snelle uitbreiding

De banden tussen de Universiteit Leiden en Chinese universiteiten dateren al van dertig jaar terug: in Leiden wordt nog steeds de enige universitaire opleiding Chinees aangeboden. Aanvankelijk richtten de wetenschappelijke contacten zich vooral op taal, cultuur en geschiedenis. Maar de laatste jaren wordt het terrein snel uitgebreid, onder meer door de aanstelling in 2011 van prof.dr.ir. Peter Ho, als hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling; de Leidse wetenschap zoekt in snel tempo aansluiting bij de laatste ontwikkelingen in China.

Prof.dr.ir. Peter Ho zet uiteen wat het China Steering Commitee doet

Gebiedsexperts

Deze ontwikkeling wordt versterkt nu gebiedsexperts van de Leidse universiteit elkaar steeds beter weten te vinden en onderlinge samenwerking aangaan bijvoorbeeld in het Modern East Asia Research Centre (MEARC). Daardoor komen, naast taal- en cultuur, ook andere disciplines in beeld, zoals politicologie, recht en antropologie.

Status van bursaal

Botert het een beetje tussen de Chinese CSC-promovendi, die verdeeld zijn over verschillende faculteiten, en de Leidse academische wereld? De Chinese promovendi, zo bleek op 26 april, voelen zich welkom en roemen het niveau van de Leidse wetenschap. Alleen lijkt het niveau van voorzieningen per faculteit nogal te verschillen. Op dit punt lijkt enige samenhang te bestaan met de status van de promovendi: de Chinezen zijn bursaal, terwijl de universiteit alleen de status van medewerker en student kent, en daar zijn veel faciliteiten aan gekoppeld. Ook, zo meenden de Chinezen, zijn Nederlanders - ook op het werk -0 snel geneigd zich van hun moedertaal te bedienen als ze in de meerderheid zijn. Op sommige punten is dus verbetering nodig.

China Steering Committee

De Leidse universiteit heeft een China Steering Committee onder leiding van rector Paul van der Heijden, dat als taak heeft de samenwerking en uitwisseling met Chinese universiteiten verder te intensiveren. Het was vertegenwoordigd op de 26e. Het Committee was ook present toen op 16 april een delegatie langskwam van Peking University, een van de beste universiteiten van China. Peter Ho, vice-voorzitter van het Committee, wil de bestaande contacten, onder meer op het gebied van urbane planning, eigendomsrechten en land graag uitbreiden. Dit streven sluit aan bij ontwikkelingen in China. Zo wordt op aangeven van het Chinese parlement in Nederlands-Chinese coöperatie een kadaster opgezet dat het landbezit in kaart brengt en bijhoudt. Ook is er een nieuwe wet met betrekking tot landgebruik in de maak. Maar er zijn vele andere terreinen voor samenwerking, zoals het bezoek uitwees.

Gezamenlijke opleidingen

Het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS) heeft al samenwerking op poten gezet met de Software School van de Universiteit van Xiamen: Leidse en Chinese studenten werken er samen. Met Peking University worden de mogelijkheden van gezamenlijke opleidingen onderzocht. De wederzijdse wil en de behoefte aan samenwerking en uitwisseling met China in het algemeen en Peking Univerisity in het bijzonder zijn er. De mogelijkheden worden nu verder uitgewerkt. 

Rector Paul van der Heijden, voorzitter van het China Steering Committee, temidden van een groep Chinese promovendi
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.