Universiteit Leiden

nl en

Jan-peter Loof

Universitair docent

Naam
Mr.dr. J.P. Loof
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.p.loof@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6104-0522

Curriculum vitae

Jan-Peter Loof (1966) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met een specialisatie op het terrein van het staats- en bestuursrecht en het internationale recht (1984-1990). Daarna was hij als assistent-in-opleiding aangesteld bij het Seminarium voor volkenrecht van de Universiteit van Amsterdam (1991-1995). Sinds mei 1995 is hij in dienst van de Universiteit Leiden als universitair docent staats- en bestuursrecht en coördinator van het F.M. van Asbeck Centrum voor Mensenrechtenstudies (1996-2001). In 2005 promoveerde hij op zijn dissertatie Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare grootheden? In 2006 ontving hij hiervoor de Max van der Stoel Human Rights Award van de Universiteit Tilburg en de Landelijke onderzoeksschool Rechten van de Mens.

In 2006 was Jan-Peter Loof gedetacheerd bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als juridisch specialist op het terrein van grondrechten en constitutioneel recht. In datzelfde jaar was hij secretaris van de groep van deskundigen aangezocht door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie om een zienswijze op te stellen inzake de juridische mogelijkheden om te komen tot een verbod op het in het openbaar dragen van gezichtsbedekkende kleding (boerkaverbod). Vervolgens trad hij op als secretaris van het Overleg Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens: het consortium van Nationale Ombudsman, Commissie Gelijke Behandeling, College Bescherming Persoonsgegevens en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten dat een voorstel ontwikkelde tot oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut in Nederland (2006-2008).

In 2012 werd hij benoemd als lid van het College voor de Rechten van de Mens, het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Sinds 2015 vervult hij daar de functie van ondervoorzitter.

Relevante nevenfuncties

 • Lid van de redactie van het NJCM-Bulletin/Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten.
 • Medewerkers EHRM-jurisprudentierubriek Nederlands Juristenblad.
 • Medewerker constitutioneel recht en mensenrechten van het Militair Rechtelijk Tijdschrift.
 • Gastannotator SDU-jurisprudentietijdschrift European Human Rights Cases.
 • Bestuurslid CDA-Voorschoten.
 • Van eind 2006 tot begin 2008 Secretaris van het Overleg Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (het consortium van Nationale Ombudsman, Commissie Gelijke Behandeling, College Bescherming Persoonsgegevens en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten dat streeft naar de oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut in Nederland).
 • In najaar 2006 secretaris van de groep van deskundigen aangezocht door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie om een zienswijze op te stellen inzake de juridische mogelijkheden om te komen tot een verbod op het in het openbaar dragen van gezichtsbedekkende kleding (boerkaverbod).

Promotie

Universiteit Leiden, 10 november 2005. Titel dissertatie: Mensenrechten en staatsveiligheid: verenigbare grootheden? Opschorting en beperking van mensenrechtenbescherming tijdens noodtoestanden en andere situaties die de staatsveiligheid bedreigen (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, ISBN 90-5850-147-7, xviii + 805 pp.). Promotor: prof. mr. E.A. Alkema. 

Op 14 december 2006 ontving Jan-Peter Loof voor deze studie de Max van der Stoel-Human Rights Award 2006, op basis van een voordracht van de jury, bestaande uit prof. Roel Fernhout (Radboud Universiteit en voormalig Nationaal Ombudsman), prof. Stephan Parmentier (K.U. Leuven) en mr. Heikelien Verrijn Stuart (journalist en lid Adviesraad Internationale Vraagstukken). Deze prijs wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt door de Universiteit van Tilburg en is een aanmoedigingsprijs ter stimulering van de aandacht van de rechten van de mens in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. In december 2007 kende de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek een subsidie toe om een Engelstalige versie van het proefschrift te laten vervaardigen. Deze zal in 2009 verschijnen bij uitgeverij Intersentia.

Onderwijs

Jan-Peter Loof doceert op het hele terrein van het staats- en bestuursrecht. De afgelopen jaren concentreerden zijn onderwijsactiviteiten zich op de vakken:  

 • Inleiding Staats- en bestuursrecht (Bach. I)
 • Staats- en bestuursrecht (Bach. II)
 • Wetgevingsleer (Master)
 • Rechtsstaat, Democratie en Constitutie (Master)
 • Wisselwerking tussen het nationale en internationale publiekrecht (PAO)

Tot 2006 was hij gedurende een reeks van jaren vakcoördinator van het staats- en bestuursrechtelijke onderwijs in de propedeuse en het basisdoctoraal. In die hoedanigheid was hij lid van de examencommissie propedeuse en de opleidingscommissie propedeuse. Ook was hij in de periode 2001-2005 lid van de opleidingscommissie Nederlands recht (2004-2005 voorzitter).

In het kader van de onderwijsvernieuwing en de implementatie van de facultaire onderwijsfilosofie heeft hij zich in het bijzonder bezig gehouden met de ontwikkeling van activerende onderwijsvormen en het intensief gebruik van de digitale leeromgeving (Blackboard). Als voorzitter van de Opleidingscommissie was hij actief betrokken bij de vormgeving, verbetering en stroomlijning van de medezeggenschap van studenten en docenten in de besluitvorming binnen het facultaire onderwijsinstituut (het Cleveringa Instituut). Hij maakte deel uit van de facultaire Cleveringa-projectgroepen Onderwijskwaliteitsbeleid, Herziening evaluatieprocedures en Evaluatie bachelorprogramma’s.

Onderzoek

Jan-Peter Loof heeft gepubliceerd over verschillende mensenrechtelijke onderwerpen, o.m. over wetgeving en mensenrechtenbeleid, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht, het toekennen van fundamentele rechten aan dieren en andere levende wezens, het recht op eigendom, het EVRM-toezichtsmechanisme, de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de invloed van het EVRM op het Nederlandse staats- en bestuursrecht en de organisatie en intensiteit van het internationale mensenrechtentoezicht in crisissituaties. Op dit moment richt zijn onderzoek van Jan-Peter Loof zich hoofdzakelijk op:

 • Doorwerking van Europese en internationale mensenrechtennormen binnen de Nederlandse rechtsorde.
 • Het functioneren van nationale mechanismen ter bevordering, bescherming en realisering van mensenrechten.
 • De aandacht voor mensenrechtenvraagstukken in het wetgevingsproces.
 • De spanning tussen bescherming van individuele vrijheden en het streven naar maatschappelijke veiligheid.
 • Gelijke behandeling en non-discriminatie.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.41

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin
 • Ned. Juristen Comité voor de Mensenrechten Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/ NJCM-Bulletin
 • Ministerie van Defensie Medewerker Militair Rechtelijk Tijdschrift
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.